Nişanın Bozulması Sebebiyle Maddi Manevi Tazminat Davası

Nişanın Bozulması Sebebiyle Maddi Tazminat Davası Nedir?

Nişanın, nişanlılardan birinin kusurlu davranışı sebebiyle bozulması veya nişanın yine taraflardan birince haklı bir neden olmaksızın bozulması halinde, kusursuz veya daha az kusurlu olan tarafın yapmış olduğu maddi giderleri diğer taraftan tazmin edebilmesi için açmış olduğu davaya nişanın bozulması sebebiyle maddi tazminat davası denilmektedir.

Nişanın Bozulması Sebebiyle Maddi Tazminat Davası Hangi Şartlar Meydana Geldiğinde Açılabilir?

Nişanın bozulması sebebiyle maddi tazminat talepli dava açabilmek için şu durumlar gerçekleşmiş olmalıdır:

 • Taraflar arasında geçerli bir nişanlılık hali olmalıdır.
 • Nişanın haklı bir neden olmaksızın bozulmuş olması gerekmektedir.(Bu durumda nişanın bozulmasını haklı kılabilecek nedenlere örnek olarak; karşı tarafa sadakatsizlik, karşı tarafın ailesine akrabalarına hakaret içerikli sözler söylemek, kötü alışkanlıklara sahip olmak verilebilir.)
 • Davayı açan yani maddi tazminat talep eden taraf, nişanın bozulmasında kusursuz veya diğer taraftan daha az kusurlu olmalıdır.
 • Maddi tazminat talep eden, nişanın bozulması nedeniyle maddi zarara uğramış olmalıdır.
 • Nişanı bozanın kusurlu eylemiyle meydana gelen maddi zarar arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Yani maddi zarar nişanı bozan tarafın kusurlu eyleminden kaynaklanmalıdır.

Nişanın Bozulması Sebebiyle Açılacak Maddi Tazminat Davasında Tazmin Edilecek Zararlar Nelerdir?

Nişanın taraflardan birinin kusurlu eylemi sonucunda bozulması halinde oluşabilecek ve bu nedenle tazmini talep edilecek zararlar şu şekildedir:

 • Nişan giderleri (Nişan organizasyonu için kiralanan salon, kıyafet ve eğlence ekibi ücretleri örnek olarak verilebilir.)
 • Nişanlanma sonucunda evliliğin gerçekleşeceği düşüncesiyle yapılan masraflar (Birlikte yaşama amacıyla ev kiralanması, ev için eşya alınması veya balayı için rezervasyon ücreti örnek olarak verilebilir.)
 • Nişanlanma sonucunda evlenileceği meydana geleceği düşüncesiyle katlanılan maddi fedakarlıklar (Nişanlanma sonucunda evlenileceği sebebiyle il dışındaki daha kötü imkanlı işin kabul edilmesi sebebiyle uğranılan maddi kayıp örnek olarak verilebilir.)

Tüm bu zararların maddi tazminat kapsamında giderilmesi istenebilmekle birlikte talep edilen zararların dürüstlük kuralına uygun olması gerekmektedir. Yani tarafların mevcut ekonomik ve sosyal durumları değerlendirildiğinde fahiş duran masrafların tazminin istenmesi mümkün değildir.

Nişanın Bozulması Sebebiyle Açılacak Maddi Tazminat Davasında Nişanlanan Dışında Bir Kimsenin Talepte Bulunabilmesi Mümkün Müdür?

Nişanın bozulması sebebiyle açılacak maddi tazminat davasında, bu maddi zararların giderilmesini maddi zarara uğrayan kimse talep edebilmektedir. Bu nedenle nişan sonrasında evliliğin meydana geleceği düşüncesinde olması sebebiyle nişan için maddi harcamalarda bulunan aile büyükleri veya aile yakınları da bu yapmış oldukları harcamaların giderilmesi için maddi tazminat istemiyle dava açabileceklerdir.  Örneğin yeğeninin nişan masraflarını üstlenen amca bu durumda nişanın bozulması sebebiyle yapmış olduğu maddi harcamaların tazminini, kusurlu davranarak veya haklı bir neden olmaksızın nişanın bozulmasına sebebiyet veren taraftan isteyebilecektir.

Nişanın Bozulması Sebebiyle Manevi Tazminat Davası Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 121. maddesinde nişanın bozulması sebebiyle manevi tazminat davası düzenlenmiştir. Bu dava nişanın bozulması nedeniyle kişilik hakları zedelenen tarafın, kusuruyla buna sebep olan taraftan yaşamış olduğu manevi çöküntü sebebiyle manevi tazminat talebinde bulunabilmesini sağlamaktadır.

Nişanın Bozulması Sebebiyle Manevi Tazminat Davası Hangi Şartlar Meydana Geldiğinde Açılabilir?

Nişanın bozulması sebebiyle manevi tazminat talebinde bulunabilmek için gerekli şartlar şu şekildedir:

 • Taraflar arasında geçerli bir nişanlılık hali olmalıdır.
 • Taraflar arasındaki nişanın tek taraflı irade açıklamasıyla sona erdirilmiş olması gerekmektedir.
 • Nişanı bozan tarafın fiili sebebiyle, karşı tarafın kişilik hakları zedelenmiş olmalıdır.
 • Nişanın bozulmasına, karşı tarafın kusurlu eylemi sebebiyet vermelidir.
 • Nişanın bozulmasına sebebiyet veren kusurlu fiil ile ortaya çıkan zarar arasında illiyet bağı bulunmalıdır.
 • Davayı açan yani manevi tazminat talep eden taraf, nişanın bozulmasında kusursuz veya diğer taraftan daha az kusurlu olmalıdır.

Nişanın Bozulması Sebebiyle Açılacak Manevi Tazminat Davasında Nişanlanan Dışında Bir Kimsenin Talepte Bulunabilmesi Mümkün Müdür?

Manevi tazminat talebinde bulunma, yasal ve iradi temsilin mümkün olmadığı, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Bu nedenle ancak ve ancak bu manevi çöküntüyü yaşayan kişi bizzat manevi tazminat talep edebilir. Kişinin anne veya babasının veya bir başkasının o kişi adına tazminat talebinde bulunması mümkün değildir. Bu nedenle manevi tazminat davasını açma hakkı kişinin ölmesi halinde mirasçılarına da geçmemektedir.

Nişanın Bozulması Sebebiyle Açılacak Manevi Tazminat Davasında Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?

Nişanın bozulması sebebiyle manevi tazminat talebinde bulunulması halinde hakim, nişanın bozulmasında kusurlu olan kişi dolayısıyla manevi bir zararın ortaya çıktığı kanaatine varırsa tazminat olarak genellikle uygun bir miktar para takdir eder. Bu para yani manevi tazminat miktarı, hakim tarafından tarafların ekonomik, sosyal durumu gözetilerek belirlenir.

Nişanın Bozulması Sebebiyle Açılacak Tazminat Davası Ne Zamana Kadar Açılabilir?

Nişanın bozulması sebebiyle açılacak olan maddi-manevi tazminat davası, nişanın bozulmasından itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır. Bu 1 yıllık süre zamanaşımı süresidir ve bu süre içerisinde açılmayan dava daha sonra açılamayacaktır. Bu durumda nişanın sona erdiğini sonradan öğrenmek 1 yıllık sürenin başlama tarihini değiştirmemekte, 1 yıl nişanlılığın sona erdiği anda başlamaktadır.

Nişanın Bozulması Sebebiyle Açılacak Maddi Manevi Tazminat Davası Hangi Mahkemede Açılmalıdır?

Nişanın bozulması nedeniyle açılacak olan maddi ve manevi tazminat davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerin olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla bu davalara bakmakla görevli olacaktır.

Nişanın bozulması nedeniyle açılacak olan maddi ve manevi tazminat davalarında yer yönünden ayrıca özel yetkili bir mahkeme belirlenmediğinden bu konuda davalının ikametgahı Aile Mahkemesi yetkili olacaktır.

Özetle nişanın bozulması sebebiyle açılacak maddi-manevi tazminat davasının davalının ikametgah bakımından yetkili olan Aile Mahkemesi’nde açılması gerekmektedir.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00