Tedbir Nafakası Nedir?

Tedbir Nafakası Nedir?

Tedbir nafakasına, boşanma davası süreci içinde veya eşlerin birlikte yaşamaya ara vermesini haklı kılabilecek bir neden olması halinde hükmolunabilir. Uygulamada tedbir nafakasına genellikle boşanma davası sürecinde hükmolunmaktadır.

Tedbir Nafakası, boşanma davasının açılmasıyla birlikte hakim tarafından hükmedilen ve gerekli görüldüğü hallerde dava sonucu kesinleşinceye kadar devam edebilen, tarafların boşanma sürecinde yaşam standartlarının olumsuz yönde değişmemesi açısından verilen bir nafaka türüdür.

Tedbir nafakasını kim talep edebilir, tedbir nafakası miktarına nasıl karar verilir, tedbir nafakası ne zaman sona erer, tedbir nafakası ödenmezse ne olur, tedbir nafakası ne zaman başlar gibi sorularınızın yanıtı sayfamızda...

Tedbir Nafakası Ne Zaman Talep Edilebilir?

Tedbir nafakası ne zaman talep edilir sorusunun cevabı merak edilmektedir. Tedbir nafakası boşanma davası, ayrılık davası açılması halinde veya eşlerin ayrı yaşamasını haklı kılacak bir nedenin varlığı halinde talep edilebilmektedir. Boşanma veya ayrılık davasının açılmasıyla birlikte tedbir nafakası talep edilebilecek olunsa da bu davaların açılmasıyla birlikte hakimin talep beklemeksizin kendiliğinden alması gereken önlemler arasında tedbir nafakasına karar vermek de yer alır. Ayrıca tedbir nafakasına hükmolunurken kusur aranmamaktadır.  

Tedbir Nafakası Ne Zaman Başlar?

Tedbir nafakası ne zaman başlar? Tedbir nafakası hakimin karar vermesi ile başlar. Hakim tarafından verilecek bir ara kararla tedbir nafakasına hükmolunur. Bu kararın kesinleşmesini bekleme durumu veya süresi yoktur. Tedbir nafakasına karar verildiği an, tedbir nafakası yükümlüsü için tedbir nafakasını ödeme yükümlülüğü başlar.

Tedbir Nafakası Talep Edebilmek İçin Boşanma Davası Açmak Zorunlu Mudur?

Tedbir nafakasına genellikle boşanma veya ayrılık davası açılması halinde hükmolunmaktadır. Ancak tedbir nafakasına karar verilebilmesi için boşanma davası açmış olmak şart değildir. Eşlerin ayrı yaşaması halinde, boşanma davası açılmaksızın da tedbir nafakasına karar verilebilir. Ancak bunun için talep eden eşin haklı bir nedene dayalı olarak ayrı yaşadığını ispatlaması gerekmektedir. Yani ayrı yaşayan eş ayrı yaşamada haklı ise ve bununla beraber tedbir nafakası ihtiyacı hasıl olmuşsa hakimden kendisi lehine tedbir nafakasına karar verilmesini talep edilebilir. 

Tedbir Nafakasını Kim Talep Edebilir?

Tedbir nafakasını kim talep edebilir dediğimizde; tedbir nafakasını davanın taraflarından biri yani eşlerden biri isteyebilir. Eşlerin nafaka istemesi hususunda kadın ya da erkek olmalarının hiçbir önemi yoktur. Yani erkek eş de boşanma davasında maddi durumunun kötü olmasından dolayı, yoksulluğa düşeceğinden bahisle eşinden tedbir nafakasını isteyebilir. Ayrıca tedbir nafakası boşanma veya ayrılık davası içerisinde talep edilecekse bunu davacı veya davalı eşin talep etmesi bakımından da bir sınırlama bulunmamaktadır. Yani boşanma veya ayrılık davası görülmekteyken, hem davacı eş hem de davalı eş tedbir nafakası talebinde bulunabilecektir.

Tedbir Nafakasına İlişkin Davalar Hangi Mahkemede Görülür?

Tedbir nafakası davaları bakımından görevli mahkeme, talebin boşanma davası içinde yapılması veya bu davadan bağımsız yapılması hali fark etmeksizin Aile Mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı ilçelerde bu davalar Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülerek karara bağlanacaktır.

Tedbir nafakası boşanma veya ayrılık davası içerisinde talep edildiği halde yetkili mahkeme boşanma veya ayrılık davasının görüldüğü Aile Mahkemesi olacaktır. Eğer tedbir nafakası boşanma davası içerisinde talep edilmeyecekse yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri Aile Mahkemesi’dir.

Tedbir Nafakası İçin Talepte Bulunmak Zorunlu Mudur?

TMK m. 169’da “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır” düzenlemesine yer verilmiştir. Tedbir nafakası da boşanma veya ayrılık davası sürecinde gerekli tedbirleri almaya yönelik geçici bir nafaka türü olması sebebiyle bu hususta bir talep olmasa bile mahkemece, tedbir nafakasına ilişkin karar verilecektir. Bunun anlamı tedbir nafakasına hükmolunması için talepte bulunmanın zorunlu olmadığıdır.

Tedbir Nafakasına Karar Verilirken Kusur Durumu Dikkate Alınır Mı?

Kusur, boşanma davasında karar verilinceye kesinleşinceye kadar sabit olmayan bir husustur. Tedbir nafakası da karar kesinleşinceye kadar geçerli olan bir nafaka türüdür.

Bununla beraber tedbir nafakası amacı gereği de kusurdan uzaktır. Burada amaçlanan ayrı yaşayan eşin ve velayet hakkını tutan eşin ve çocuğun geçiminin sağlanması ve dava süreci dolayısıyla geçim şartlarında bir değişiklik olmamasının sağlanmasıdır. Bu nedenle burada kusur aranmadığı gibi cinsiyet ayrımı da yapılmaz.

Tedbir Nafakası Miktarına Nasıl Karar Verilir?

Tedbir nafakası miktarına nasıl karar verilir dediğimizde; tedbir nafakası belirlenirken eşlerin ve çocuğun yaşam standartları, gelirleri, ihtiyaçları, eğitim durumları vb. durumları göz önünde bulundurur. Tedbir nafakası miktarı konusuna etki eden bir diğer faktör de kendisine nafaka ödenecek olan eşin, ortak velayet hakkı kullandıkları çocuğa fiilen bakıyor olmasıdır. Eğer lehine tedbir nafakasına karar verilecek olan eş çocuğa fiilen bakan eş ise, belirlenecek olan tedbir nafakası çocuğun ihtiyaçlarını da kapsayacak miktarda belirlenir. Tedbir nafakası miktarı ayrıca dava süresince değişen şartlara göre değiştirilebilir.

Tedbir Nafakası Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Hakimin tedbir nafakası hakkında vermiş olduğu hüküm yargılamaya süresince verilen bir tedbir kararıdır. Boşanma davasında verilen karar ile birlikte istinaf edilebileceği gibi yalnızca bu hüküm hukuka aykırı bulunarak tek başına istinaf edilmesi mümkündür. Yani tedbir nafakası ödeme yükümlüsü olan eş bu tedbir nafakası kararını tek başına istinaf edebileceği gibi, boşanma davası sonucunda verilen nihai hüküm ile birlikte de istinaf edebilmektedir.

Tedbir Nafakası Ne Zaman Sona Erer?

Tedbir nafakası dava süreci boyunca tedbiren hükmolunan bir nafaka olduğundan ve dava sonunda iştirak veya yoksulluk nafakası şekilde ödenmesine hüknolunacağından, boşanma davası sonunda verilen kararın kesinleşmesi ile birlikte sona erer. Yani tedbir nafakası boşanma talebinin reddi veya kabulü yönündeki verilen kararın kesinleşmesiyle birlikte sona erecektir.

Tedbir Nafakası Ödenmezse Ne Olur?

Tedbir nafakasının ödenmemesi halinde icra kanalı aracılığıyla bu nafakanın ödenmesini sağlamak veya tedbir nafakasını ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen eşi şikayet etmek mümkündür.

  • Hakimin belirlemiş olduğu nafaka borcunu ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen eşten bu nafaka miktarı icra takibi başlatmak suretiyle alınabilir. Ayrıca nafaka borçları bakımından başlatılan icra takiplerindeki kolaylık sebebiyle bu paranın cebri icra yoluyla tahsil edilmesi diğer alacaklar bakımından daha kolay olacaktır. Örneğin İcra iflas hukuku kuralları çerçevesinde başlatılan icra takipleri neticesinde, normal şartlarda 1/4 oranında bir kesintiden daha fazlası kesilemezken, nafaka alacağı bu kuralın istisnasını oluşturur. Maaşın oranına – miktarına vs. bakılmaksızın nafaka alacağı miktarının tamamı maaştan haczedilir. Bu kural emekli maaşı için de geçerlidir.
  • Tedbir nafakası alacaklısı eşin hakkı bununla sınırlı olmayıp icra takibi ile nafaka alacağını temin edememesi halinde ödenmeyen son üç aylık tedbir nafakası alacağı için İcra Ceza Mahkemesine Nafaka Yükümlülüğünü İhlal Nedeniyle diğer eş hakkında şikayet yoluna başvurabilir. Nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen eş İcra Ceza Mahkemesi’nce diğer koşulların bulunması halinde şikayetin varlığı ve devamı halinde “üç aya kadar hapsen tazyik” cezası ile cezalandırılabilir. Karara rağmen tedbir nafakası ödemeyen eş 3 ay tazyik hapsi nedeniyle cezaevinde bu tazyik hapsi infaz edilecektir.

Tedbir nafakası boşanma süresi boyunca eşlerin ve çocuğun mevcut durumunun korunmasını sağlamaya yönelik bir nafaka olması sebebiyle son derece önem taşımaktadır. Tedbir niteliğinde bir nafaka olması sebebiyle de bu nafakaya dair kararın son derece hızlı bir şekilde alınarak oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi gerekmektir. Bu bakımdan tedbir nafakası ve boşanma sürecinde bir avukatın hukuki yardımına başvurmak taraflara hız ve etkili takip avantajını sağlamaktadır. Tedbir nafakası nedir, tedbir nafakasına kim talep edebilir, tedbir nafakası miktarına nasıl karar verilir, tedbir nafakası ne zaman sona erer, tedbir nafakası ödenmezse ne olur, tedbir nafakası itiraz, tedbir nafakası ne zaman başlar, tedbir nafakası ne kadar gibi soru ve hukuki talepleriniz için bize ulaşmaktan çekinmeyiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00