Marka Hükümsüzlük Davası Nasıl Açılır?

Marka Nedir?

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini, bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan kişi adları dahil özellikle sözcük, şekil, harf, malların biçimi, ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Markanın Unsurları

 • Bir işaret içermesi
 • Ayırt edici nitelikte olması
 • Tescil edilmiş olması

Markaların korunmasına ilişkin hükümler Sınai Mülkiyet Kanununda düzenlenmiştir. Bu kanun, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’yi yürürlükten kaldırmıştır. Ancak, bazı geçici maddeler gereği KHK’nin hala uygulanabildiği haller de mevcuttur.

Marka hükümsüzlüğü ne demek, markanın hükümsüzlüğü nasıl olur, marka hükümsüzlük davası nasıl açılır, marka hükümsüzlük davası yetkili mahkeme ve marka hükümsüzlük davası şartları hakkında detaylı bilgi yazımızda...

Markanın Hükümsüzlüğü Nedir?

Markanın hükümsüzlüğü nedir dediğimizde; tescil edilmiş bir markanın, gerekli koşullara sahip olmaması nedeniyle dava yoluyla iptali ve böylece evvelce elde edilmiş marka hakkının son bulması demektir.

Marka Hükümsüzlük Şartları Nelerdir?

Marka hükümsüzlük şartları;

 • Tescil edilmiş bir marka olmalı
 • Kanunda sayılan hükümsüzlük hallerinden en az biri mevcut olmalı
 • Bu hususta mahkemeye başvurup hükümsüzlük kararı alınmalı

Marka Hükümsüzlük Halleri Nelerdir?

Marka tescilinde mutlak ret nedenleri, marka hükümsüzlük halleri;

SMK MADDE 5- (1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:

 1. a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.
 2. b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.
 3. c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.

 1. d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
 2. e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.
 3. f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.
 4. g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.

ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.

 1. h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.

ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

 1. i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.

(2) Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.

Marka tescilinde nispi ret nedenleri

SMK MADDE 6- (1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

(9) Kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.

Yukarıdaki maddelerde sayılan hâllerden en az birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.

Kısmi Hükümsüzlük Kararı Verilebilir mi?

Hükümsüzlük hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Ancak marka örneğini değiştirecek biçimde marka hükümsüzlüğü kararı verilemez.

Hükümsüzlük Kararının Sonuçları Nelerdir?

Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde bu karar marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır. Markanın hükümsüzlüğünün geriye dönük olması aşağıdaki halleri etkilemez:

 • Karardan önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar
 • Karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler

Markanın hükümsüzlüğü konusuna ilişkin kesinleşmiş kararlar, herkese karşı hüküm doğurur. Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme, bu kararı Türk Patent ve Marka Kurumuna resen gönderir. Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilden terkin edilir ve durum Bültende yayımlanır.

Hükümsüzlük Davasını Kimler Açabilir?

Marka hükümsüzlük davası için; Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir.

Hükümsüzlük Davası Kime Karşı Açılır?

Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Türk Patent ve Marka Kurumu taraf gösterilmez.

Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Marka hükümsüzlük davası yetkili mahkeme Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, bulunmaması halinde Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise somut duruma göre değişecek olup davalının (sicilde marka sahibi olarak görünen kişinin) ikametgâhının olduğu veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir. Marka hükümsüzlük davası yetkili mahkeme ile marka hükümsüzlüğü için başvurunuzu yapabilirsiniz.

Marka Hükümsüzlüğü Zamanaşımı

Kanunda marka hükümsüzlüğü hakkında herhangi bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Ancak marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.

Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız üzere marka hükümsüzlüğü davası birçok sebepten kaynaklı olarak açılabilecek, içerisinde birden fazla hukuki mesele barındıran bir davadır. Gerek sürecin başlatılması gerek devam ettirilmesi uzman bir avukat yardımından faydalanmayı gerektirmektedir. Marka hükümsüzlük davası nasıl açılır, marka hükümsüzlük halleri neler, marka hükümsüzlük davası yetkili mahkeme, marka hükümsüzlük davası şartları, marka hükümsüzlük davası tazminat konuları ile ilgili soru ve talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

 [widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00