İzale-i Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir? Dava Açılmadan Ortaklığa Son Verilebilir mi?

İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan davalardır. Ortaklığın giderilmesi davaları iki taraflı ve tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalar olup ortaklığın giderilmesini istemek yenilik doğuran bir haktır.

Dava açılmadan ortaklığa son verilebilir mi, ortaklığın giderilmesi davası kimler açabilir, ortaklığın giderilmesinin yolları nelerdir, ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer, ortaklığın giderilmesi davası harç ne kadardır gibi sorularınızın cevabı yazımızda...

Elbirliği Mülkiyeti İle Paylı Mülkiyet Ne Demektir?

Elbirliği Mülkiyetinde her bir hak sahibi “ortak” olarak adlandırılmaktadır. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirli bir payları yoktur. Her bir ortak, malın tamamında hak sahibidir.

Paylı Mülkiyet söz konusu olduğunda her bir hak sahibine “paydaş” denmektedir. Paylı mülkiyette eşya, maddi olarak bölünmüş olmayıp her bir paydaşın eşyada, belli oranlarda payı mevcuttur.

Dava Açılmadan Ortaklığa Son Verilebilir Mi?

Dava açılmadan ortaklığa son verilebilir mi? Paydaşların, kendi aralarında malı nasıl pay edeceklerine dair bir anlaşma yapmak suretiyle ortaklığı sonlandırabilmeleri mümkündür. Paydaşların tamamı paylaşım konusunda yapılan anlaşmayı imzaladığında dava açılmaksızın ortaklığa son verilmiş olunacaktır.  Anlaşma yoluyla ortaklığın sonlandırılamadığı durumlarda, paydaşlardan biri diğer tüm paydaşlar aleyhine izale-i şuyu davası açarak dava yoluyla ortaklığın giderilmesini isteyebilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açabilir?

Türk Medeni Kanunu madde 698/1’e göre, paydaşlardan her biri malın paylaştırılmasını isteyebilir. Buna istinaden, ortaklığın giderilmesi davasında, dava açma hakkı tüm paydaşlara aittir. Ortaklığın giderilmesi davasını, paydaşlardan her biri ayrı ayrı açabileceği gibi birden fazla paydaş bir araya gelerek de açabilmektedir. Ortaklığın giderilmesi davası kimler açabilir sorunuza detaylı yanıtı avukatlarımızdan alabilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Kime Karşı Açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası mala ortak olan tüm paydaşlara karşı açılır. Tüm paydaşların ortaklığın giderilmesi davasında yer alması zorunludur. Paydaşlardan birinin ölümü halinde mirasçılık belgesinde ismi geçen tüm mirasçılar davaya dâhil edilmelidir. Malın tüm ortakları davaya dâhil edilmeden davanın sonuçlandırılması mümkün değildir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Hangi Mahkemede Açılmalıdır?

Malın taşınır veya taşınmaz olduğu fark etmeksizin mal ile haklar üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarına bakmakla görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir.

Dava konusu mal yani üzerindeki ortaklığın giderilmesi istenilen şey (eşya) taşınmaz ise dava; taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılacak olup bu yerdeki mahkeme kesin yetkilidir.

Dava konusu mal yani üzerindeki ortaklığın giderilmesi istenilen şey taşınır olduğunda ise yasada öngörülen genel yetki kuralları geçerli olacaktır. Bu durumda dava, davanın açıldığı tarihte davalının adresindeki Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülecektir.

Davanın konusunun taşınır ve taşınmazdan oluşması ve taşınır, taşınmaz malların ayrı yerlerde bulunması ihtimalinde yetkili mahkeme taşınmazlar için taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi, taşınırlar için ise dava tarihi itibariyle davalı ikametgâhı Sulh Hukuk Mahkemesi olacaktır.

Ortaklığın Giderilmesi Yolları Nelerdir?

Ortalığın giderilmesinde paylaşma biçimi Medeni Kanun’a göre, aynen taksim suretiyle veya satış suretiyle ortaklığın giderilmesi şeklinde olmak üzere iki yolla olabilmektedir. Bunun dışında kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında, taraflar ortaklığın kat mülkiyeti kurularak giderilmesini talep ederse mahkeme yasalara uygun olması halinde ortaklığın kat mülkiyeti kurulması yoluyla giderebilmektedir.

Ortaklığın Aynen Taksim Suretiyle Giderilmesi Nasıl Olmaktadır?

Tarafların talebi üzerine taşınmazın aynen bölünmesinin mümkün olması ve bölünme halinde taşınmazın değerinde önemli ölçüde bir kayıp olmaması durumunda mahkemece aynen taksim uygulanarak ortaklığın giderilmesine karar verilebilir. Bu durumda aynen bölünen taşınmazların değerlerinin birbirine denk düşecek şekilde ayarlanması gerekmektedir. Taşınmazların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verilir.

Taşınmazın aynen bölüşülmesi, taşınmazda kat mülkiyeti kurulmasıyla da gerçekleşebilir. Bunun için mahkemece, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri gereği yapının mimari projesine uygun biçimde tamamlanmış ya da projesi olmamakla birlikte fiili duruma göre çizdirilmiş, imar ve fenne uygunluğu ilgili makamca onaylanmış bir projenin bulunması, her bir paydaşa en az bir bağımsız bölüm düşmesi gerekecektir.

Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi Nasıl Olmaktadır?

Ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesinin mümkün olmadığı durumlarda talep halinde ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilebilmektedir. Bu durumda ortaklık, satışın açık artırma usulüyle yapılmasıyla giderilebilir. Satış, paydaşlar arasında artırmayla da yapılabilir. Ancak bunun için bütün paydaşların rızası gerekir.

Ortaklığın giderilmesi için satış yapılması gereken hallerde, hâkim bir satış memuru görevlendirir. Malın satışı da İcra İflas Kanunu hükümlerine göre yapılır. Buna göre taşınmazlar, satış talebinden itibaren üç ay içinde icra dairesi tarafından açık artırma ile satılır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasının Konusu Bütünleyici Parçası Bulunan Bir Taşınmazken Durum Ne Olacaktır?

Ortaklığın giderilmesi davasının konusu bütünleyici parçası bulunan bir taşınmaz olduğunda ve taşınmazın bütünleyici parçaları üzerinde mülkiyetin kime ait olacağı hususunda ortaklar arasında tartışma söz konusuysa, bu uyuşmazlığın ayrı bir dava açılmak suretiyle giderilmesi gerekir. Açılacak bu davaya uygulamada “muhdesatın aidiyetinin tespiti davası” denilmektedir. Eğer izale-i şuyu davası sürerken muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açılırsa, muhdesatın aidiyetinin tespiti davasının sonuçlanması beklenir. Bunun sebebi öncelikli olarak taşınmazda yer olan bütünleyici parçaların mülkiyetine dair tespit yapılıp ardından ortaklığın bütünleyici parçalar da dâhil edilerek giderilmesini sağlamaktır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Zamana Kadar Açılabilir?

Ortaklığın giderilmesi davaları için öngörülmüş bir zamanaşımı süresi yoktur. Bu tür davalar her zaman açılabilmektedir. Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer, dava seyrine göre değişir. 

Ortaklığın Giderilmesi Davasını Avukat İle Takip

Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davasında paydaşların yani ortaklık üzerindeki mülkiyet hakkı sahiplerinin bu haklarının güvence altına alınması amaçlandığından, bu amaca ulaşabilmek adına ortaklığın giderilmesi davalarının mutlaka alanında uzman bir avukat tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Dava açılmadan ortaklığa son verilebilir mi, ortaklığın giderilmesi davası kimler açabilir, ortaklığın giderilmesinin yolları nelerdir, ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer, ortaklığın giderilmesi davası harç bilgisi gibi sorularınız ve hukuki yardım talepleriniz için bizlerle iletişime geçerek danışmaktan lütfen çekinmeyiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00