Taşınır Malların Satışı Nasıl Yapılır?

Taşınır Mal Satış Süreci Nasıl İşler?

Alacaklı olarak borçluya ödeme emri gönderildikten ve söz konusu ödeme emri kesinleştikten sonra varsa borçlunun taşınır veya taşınmaz malları üzerine haciz konulur. Ancak alacaklının alacağına kavuşması için bu mallar alacaklıya verilmez, satış suretiyle paraya çevrilir ve borç miktarı alacaklıya teslim edilir. İcra takibinin üçüncü safhasını haczedilen malların paraya çevrilmesi oluşturur.

İİK Madde 106 – Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmündedir.

İİK Madde 112 – Taşınır mallar satış talebinden nihayet iki ay içinde satılır.

Yetişmemiş mahsuller, borçlunun muvafakati olmadıkça satılamaz.

İlgili kanun maddesi uyarınca taşınır mallar satış talebinden itibaren iki ay içinde satılır.

Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüt eder ve birinci taksiti de öderse taşınır malın satış işlemi durur. Borçlunun taksitlerden birini ödememesi halinde ise satış süreleri kaldığı yerden işlemeye devam eder. Taşınır malların satışı nasıl yapılır, kimler taşınır mal satışı yapabilir, taşınır satışı için gerekli belgeler neler, yakından bakalım.

Kimler Taşınır Malların Satışı İçin Talepte Bulunabilir?

İİK Madde 113 – Alacaklı talep etmeden borçlunun talebiyle de satış yapılabilir. İcra memuru kıymeti süratle düşen veyahut muhafazası masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verebilir.

Taşınır malların satışı için isteme hakkı kural olarak kesin haciz sahibi alacaklıya aittir. Geçici haciz sahibi olan alacaklının Kanun’da yer alan hüküm gereğince satış talebinde bulunma hakkı yoktur. Alacaklı veya borçlunun satış istemesi mümkündür.

Ayrıca, icra müdürü de kıymeti süratle düşen yahut muhafazasının masrafı yüksek olan malların satılmasına her zaman karar verebilir. Böyle bir durumda haczin geçici veya ihtiyati haciz olmasının önemi bulunmamaktadır. (İİK m. 108, II).

Ne Zaman Satış Talebinde Bulunulabilir?

Alacaklının taşınır malların satışı için isteme hakkı belli bir süre ile sınır getirilmiştir. Alacaklı, taşınırlar için hacizden itibaren 6 ay içinde satış istemelidir. Satış isteme süresi kesin haciz tarihinden başlamaktadır. Satış talebi yazılı olabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir.

Bir malın satılması kanuni süre içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider on beş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni süre içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir.

Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir. Haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumludur.

Taşınır Malların Satışı Ne Zaman Yapılır?

Taşınırların satışı satış talebinden itibaren iki ay içinde, açık artırma veya İİK’nın 119. maddesinde belirtilen durumlarda pazarlık yoluyla yapılır.

Taşınır Malların Satış Süreci Nasıl İşler?

İcra müdürü satış talebi üzerine bir satış kararı verir. Taşınır satışlarında satış ilanının borçluya tebliği zorunlu bulunmamaktadır.

Taşınır mallar açık arttırma yolu ile satılır. Açık arttırmanın nerede yapılacağı, gün ve saati ilan edilecektir. Açık arttırmanın tarzını, yerini, gününü ve ilanın gazete ile yapılıp yapılmayacağını icra müdürü takdir ve tespit edecektir. İcra müdürünün söz konusu takdir yetkisini kullanırken ilgililerin menfaatlerine en uygun şartları sağlaması gerekmektedir. Taşınır malların satışı ulusal gazetede ilanı karar verilmesi halinde ilan yapılan gazetenin satış talebi tarihi itibariyle tirajının 50.000’in üzerinde olması gerekir. (İİK. m. 114)

Taşınır mal açık artırma ile elektronik ortamda teklif verme yoluyla şatış başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden on gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az on gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Satışa çıkarılan taşınır üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz (İİK. m. 114).

Hacizli malın satışına ilişkin olarak işlemlerin yapılmasından sonra ihaleye geçilir. Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir. Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru tarafından geri bırakılır. İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse taşınır malların satışı talebi düşer.

İhalede satılmak istenen hacizli mala alıcı çıkarsa satış peşin para ile yapılır. Taşınır malların satışı bedelinin tamamı ödenmeden söz konusu hacizli mal alıcıya teslim edilmez. Eğer satış bedeli ödenmez ise ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın icra müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa bağırılmasının akabinde, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir. Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya ihale için gerekli olan miktara ulaşılmazsa satış icra memuru tarafından geri bırakılır. İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa yahut bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer (İİK. m. 115).

Her iki ihalede de satış ve paylaştırma giderlerinin mutlaka karşılanması gerekmektedir.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere alacaklının alacağına kavuşması veya hacizli bir malın satış yoluyla alınması karışık ve hukuki bilgi gerektiren bir alan olduğundan dolayı mutlaka alanında uzman bir icra hukuku avukatı ile işlemler takip edilmelidir. Taşınır malların satışı ile ilgili soru ve hukuki talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00