Yabancıların Gayrimenkul Edinimi

Yabancıların Gayrimenkul Alım Şartları

Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmeleri yasal sınırlamalar dahilinde mümkündür.

Tapu Kanunu Madde 35- Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler.

2012 yılında yapılan değişiklikle birlikte yabancıların taşınmaz mal edinimi kolaylaştırılmış, taşınmaz edinmek için mütekabiliyet(karşılıklılık) şartı kaldırılmıştır. Yabancıların gayrimenkul edinimi süreci nasıldır, yabancıların gayrimenkul alma şartları neler, yakından bakalım.

Yabancıların Gayrimenkul Alımı Yasal Sınırlamalar

Yabancıların gayrimenkul edinimi için bazı şartlar ve yasal sınırlamalar mevcut. Yabancıların gayrimenkul alma şartları;

  • Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu geçemez.
  • Edinilen taşınmaz ile bağımsız alan toplamı kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez. Cumhurbaşkanı kişi başına ülke genelinde edinilebilecek miktarı iki katına kadar artırmaya yetkilidir.
  • Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde yabancılar taşınmaz mal edinemez ve kiralayamaz.

Yabancılar bu sınırlamalara uymak kaydıyla nitelik bakımından her türlü taşınmazı edinebilirler. Yabancıların gayrimenkul satın alması kolaylaştırılmış bir süreçtir.

Yabancıların Gayrimenkul Alımı İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yabancıların gayrimenkul alma şartları arasında resmi sözleşme yapılması elbette var. Taşınmaz satış sözleşmesi ve satış vaadi sözleşmesi resmi şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. Sözleşmenin taşınmazın bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğünde resmi senet şeklinde yapılması gerekir.

Yabancıların gayrimenkul edinimi sırasında yani taşınmaz satın alınırken, taşınmazın üzerinde ipotek, haciz gibi kısıtlamalar veya satışa engel bir durum olmadığının tapuda kontrol edilmesi gerekir.

Yabancılar satın aldıkları yapısız taşınmaz (arsa, tarla) ile ilgili projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmalıdırlar. Bu proje, ilgili Bakanlıkça başlama ve bitirilme süresi belirlenerek onaylanır ve tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne gönderilir. Onaylanan projenin süresi içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini, ilgili Bakanlık takip eder.

Yabancıların gayrimenkul edinimi için kanuna aykırı olarak edinilen, edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen, süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyenler Maliye Bakanlığınca verilecek bir yılı geçmeyen süre içinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir.

Yabancıların Gayrimenkul Alımı Başvuru

Yukarıda sayılan yasal koşullara uyan yabancı ülke vatandaşları taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne gerekli belgelerle ön başvuruda bulunmalıdır. Tapu müdürlüğü taşınmazın ve satın almak isteyen yabancının satış için gerekli koşulları taşıyıp taşımadığını inceler. Yabancıların gayrimenkul alma şartları içinde giderilebilecek eksiklikler olması halinde başvuru bekletilir. Uygun koşullar sağlanamıyorsa başvuru reddedilir.

Yabancıların gayrimenkul alımı sırasında başvurunun reddi halinde işlem yapılan tapu müdürlüğünün bulunduğu yerdeki Bölge Müdürlüğüne itiraz edilebilir.

Yukarıda genel çerçevesiyle anlatmaya çalıştığımız üzere yabancıların gayrimenkul edinimi yasal sınırlamalar dahilinde mümkündür. Yapılan yasa değişiklikleriyle yabancı uyruklu kişilerin kolay bir şekilde taşınmaz mal edinmesinin önü açılmıştır. İzlenmesi gereken bir başvuru süreci ve uyulması gereken bir prosedür vardır. Bu süreçte uzman olmayan veya güvenilirliği bilinmeyen kişi veya firmalarla çalışmayınız; aksi halde hak kayıplarına uğrayabilirsiniz. Yabancıların gayrimenkul alma şartları ve yabancıların gayrimenkul satın alması ile ilgili aklınıza takılanlar için avukatlarımızdan yardımından yararlanmaktan çekinmeyiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00