İhtiyati Tedbir Nedir?

İhtiyati Tedbir Nedir? Özellikleri, Şartları ve Sebepleri

İhtiyati tedbir yargılamanın başından kesin hüküm verilinceye kadarki süreçte meydana gelebilecek bir değişme ile hakkın elde edilmesin zorlaşması, gecikme sebebiyle ciddi bir zararın meydana gelmesi ya da hakkın elde edilmensin imkânsızlaşması hallerinin önüne geçmek amacıyla getirilmiş geçici hukuki koruma türlerinden biridir. Bu durumların varlığı halinde korunması talep edilen hakkın yargılama sonuna kadar varlığını sürdürebilmesi için eğer şartları da mevcutsa ihtiyati tedbir kararı verilebilmektedir.

İhtiyati Tedbirin Özellikleri Nelerdir?

İhtiyati tedbir de geçici hukuki koruma türlerinden biridir. Bu nedenle geçici hukuki korumalar için geçerli olan temel özellikler ihtiyati tedbir için de geçerli olup bu özellikler şu şekildedir:

 • Yargı organlarınca karar verilir.
 • Her iki tarafça da talep edilebilir.
 • Geçicidir, asıl talebi sonuçlandırıcı nitelikte değildir.
 • İhtiyati tedbire dair inceleme basit ve çabuk şekilde yapılır.
 • İhtiyati tedbire dair kararlar bağlayıcı ve zorlayıcıdır.
 • Yargılamada karar vermek için kural olarak yaklaşık ispatla yetinilir.
 • Hukuki dinlenilme hakkı bakımından, karşı taraf önceden dinlenilmeden de karar verilebilir; ancak karardan sonra bu tarafa dinlenme imkânı tanınmalıdır.
 • İhtiyati tedbir sadece uyuşmazlık konusu hakkında uygulanabilmektedir.
 • İhtiyati tedbir kararı dava açılmadan önce alınmışsa, kararı alan kimse süresi içerisinde dava açmak zorundadır.

İhtiyati Tedbirin Şartları ve Sebepleri Nelerdir?

İhtiyati tedbir kararı verilebilmesi için mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle;

 • Hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması
 • Hakkın elde edilmesinin tamamen imkansız hale gelmesi
 • Hakkın elde edilmesinin gecikmesinde sakınca bulunması 
 • Hakkın elde edilmesinin gecikmesindeciddi bir zararın ortaya çıkacağı endişesi bulunması

Hallerinden birinin varlığı gerekmektedir. Bu haller ihtiyati tedbirin şart ve sebeplerini oluşturmaktadır.

İhtiyati Tedbir Ne Zaman Talep Edilebilir?

İhtiyati tedbir dava açılmadan önce talep edilerek ardından davanın açılması veya dava açılırken verilecek olan dava dilekçesinin ihtiyati tedbir talepli olarak verilebilmesi mümkündür. Bu nedenle ihtiyati tedbir dava açılmadan önce ve dava esnasında talep edilebilmektedir.

İhtiyati Tedbir Hangi Mahkemeden Talep Edilir?

İhtiyati tedbir talebi dava açılmadan esas hakkında görevli ve yetkili mahkemeden; dava açılırken ya da açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir.

Hakim İhtiyati Tedbir Hakkında Nasıl Karar Verir?

Hakim ihtiyati tedbir talebi hakkında olabildiğince çabuk karar vermektedir. Talep edenin haklarının korunmasında ivedilik bulunan durumlarda, hâkim karşı tarafı dinlemeden de ihtiyati tedbire karar verebilmektedir. Ancak bu durumda kararın ardından karşı tarafa dinlenilme hakkı tanınmalıdır.

İhtiyati Tedbir Talepleri Hangi Yargılama Usulü Uygulanarak Değerlendirilir?

İhtiyati tedbir talepleri ve bunlara karşı yapılan itirazlar incelenirken, mahkeme tarafından basit yargılama usulü uygulanarak değerlendirme yapılmaktadır.

Hakim İhtiyati Tedbir Kararı Vermeden Önce Tarafları Dinlemek Zorunda Mıdır?

Mahkeme ihtiyati tedbir talebini karşı tarafı dinleyerek değerlendirmektedir. Ancak bu bir zorunluluk değildir. Çünkü talep edenin haklarının korunmasında ivedilik bulunan durumlarda, hâkim karşı tarafı dinlemeden de ihtiyati tedbire karar verebilmektedir.

İhtiyati Tedbir Talebinin Kabul Edilmesi İçin Haklılığın Kesin Olarak İspatlanması Gerekir Mi?

İhtiyati tedbir esas yargılama öncesinde korunması talep edilen hakkın varlığının devamını amaçlamaktadır. Bu nedenle ihtiyati tedbir talep edildiği durumda henüz haklılığa dair bir kesinlik söz konusu değildir. Bu durum yargılamayı gerektirmektedir. Bu nedenle ihtiyati tedbir kararının verilebilmesi için davanın esası yönünden haklılığın kesin olarak ispatı aranmayıp, yaklaşık olarak ispatlaması yeterlidir.

İhtiyati Tedbir Talebinde Bulunanın Teminat Gösterme Zorunluluğu Var Mıdır?

İhtiyati tedbir talebinde bulunan kişinin haksız olma ihtimali de göz önünde tutularak verilen ihtiyati tedbir kararı karşılığında teminat alınması öngörülmüştür. Ancak adli yardımdan yararlanan kişinin teminat göstermesi gerekmemektedir. Yine ihtiyati tedbir talebi resmî belgeye ya da kesin bir delile dayanıyorsa, hakimin teminatsız olarak ihtiyati tedbir kararı vermesi de mümkündür.  

İhtiyati Tedbir Talep Edilirken Yatırılan Teminat Nasıl Geri Alınır?

İhtiyati tedbir kararı alınırken yatırılan teminat, asıl hükmün kesinleşmesinden veya ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasından itibaren 1 ay içinde tazminat davasının açılmaması üzerine iade edilmektedir.

İhtiyati Tedbir Kararı Hangi Süre İçinde Uygulanmalıdır?

İhtiyati tedbir kararını alan taraf, kararın verildiği tarihten itibaren bir hafta içerisinde bu kararın uygulanmasını talep etmek zorundadır. Aksi halde, kanuni süre olan iki  hafta içerisinde esas hakkında dava açılmış olsa dahi, ihtiyati tedbir kararı kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Buradaki 1 haftalık sürenin başlaması için ihtiyati tedbir kararının tebliği gerekmemektedir. Süre kararın verildiği tarihten itibaren başlamaktadır.  

İhtiyati Tedbir Kararı Hangi Merci Tarafından Uygulanmalıdır?

İhtiyati tedbir kararının uygulanması, kararı veren mahkemenin yargı çevresinde bulunan veya ihtiyati tedbir konusu mal ya da hakkın bulunduğu icra dairesinden talep edilir. Yani ihtiyati tedbir kararı alındıktan sonra 1 hafta içinde icra dairesinden kararın icra edilmesi talep edilmelidir.

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Etmek Mümkün Müdür?

İhtiyati tedbir kararına itiraz etmek belli hallerde mümkündür. Karşı taraf dinlenmeden ihtiyati tedbir kararı verilmişse bu ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz edilebilir. Ancak dinlenen karşı tarafın bu sebeple itiraz hakkı yoktur.

Bunun dışında ihtiyati tedbirin uygulanması sebebiyle bir üçüncü kişinin menfaati açıkça ihlal edilirse, bu üçüncü kişi veya kişilerin de ihtiyati tedbirin şartlarına ve teminata itiraz etmeleri mümkündür. Bunların yapacağı itiraz ihtiyati tedbiri öğrenmelerinden itibaren 1 hafta içinde olmalıdır.

Ayrıca ihtiyati tedbir kararına yapılan itirazın konusu, ihtiyati tedbirin şartlarına, mahkemenin yetkisine ve teminata ilişkin olabilmektedir.

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Edilmesi Tedbirin Uygulanmasını Durdurur Mu?

İhtiyati tedbir kararına karşı yapılan itiraz, mahkemece aksine karar verilmedikçe, ihtiyati tedbirin uygulanmasını durdurmamaktadır. Yani ihtiyati tedbir kararına itiraz edilse dahi, ihtiyati tedbir uygulanmaya devam olunur.

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Etme Süresi Ne Kadardır?

İhtiyati tedbir kararına itiraz etmek isteyen için itiraz süresi, ihtiyati tedbiri öğrenmelerinden itibaren 1 haftadır.

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Nereye Yapılır?

İhtiyati tedbir kararına itiraz edilmek istendiğinde bu itiraz, ihtiyati tedbir kararını veren mahkemeye yapılmaktadır. Yani itiraz konusunda tedbir kararını veren mahkeme yetkili ve görevlidir.

Dava Açılmadan İhtiyati Tedbir Kararı Alındığından Dava Ne Kadar Süre İçinde Açılmalıdır?

İhtiyati tedbir kararı dava açılmadan önce alınmışsa, ihtiyati tedbir talep eden, bu kararın uygulanmasını talep ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde esas hakkındaki davasını açmak ve dava açtığına ilişkin evrakı, kararı uygulayan memura ibrazla dosyaya koydurmak zorundadır. Aksi halde tedbir kendiliğinden ortadan kalkmaktadır.

İhtiyati Tedbir Kararının Etkisi Ne Zamana Kadar Devam Eder?

İhtiyati tedbir kararının etkisi, aksi belirtilmediği takdirde, asıl davanın görüldüğü mahkemece verilen nihai kararın kesinleşmesine kadar devam etmektedir.

İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Kanun Yoluna Başvurmak Mümkün Müdür?

İhtiyati tedbirle ilgili olarak yalnızca, ihtiyati tedbir kararına itiraz hakkında verilecek olan kararlar ile ihtiyati tedbirin reddine ilişkin kararlar için kanun yoluna başvurulabilmektedir. Bu kararlar dışında kalan ihtiyati tedbirle ilgili kararlara ve ihtiyati tedbir talebinin kabulü kararlarına karşı kanun yolu kapalıdır.

Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Kaldırılabilir Mi?

İhtiyati tedbir kararının, aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen veya hakkında tedbir uygulanan kişinin, mahkemece kabul edilecek teminatı göstermesi halinde kaldırılması mümkündür. Bu durumda mahkeme duruma göre tedbirin değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar verebilir. Teminatın tutarı ise tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması durumuna göre takdir edilmektedir. Ancak durum ve koşulların değiştiği sabit olursa ve talep olması halinde tedbirin değiştirilmesine veya kaldırılmasına, teminat aranmaksızın da karar verilebilir.

İhtiyati tedbir nedir, ihtiyati tedbir şartları ve sebepleri hakkında bilgi almak, ihtiyati tedbir kararına itiraz ve ihtiyati tedbir kararına itiraz süresi ile ilgili danışmanlık almak için iletişim adreslerimizden avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00