İdare ve Vergi Hukuku Nedir?

Vergi Hukukunun Unsurları ve İdari Davalar

Vergi Hukuku, vergi niteliklerini, vergi yükümlülüklerini ve devletin mali faaliyetlerini hukuki açıdan inceleyen bir kamu hukuku dalıdır. İdare hukuku ise idarenin kuruluşuna, eylem ve işlemlerine uygulanan hukuki kurallardır. İdari davalar; genel olarak iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar olarak üçe ayrılır.

Vergi yükümlülüğü ile idare işleri Anayasa ile hükme bağlanmıştır. Amacı kamu yararını sağlamak olan idarenin gerçekleştirdiği işlemlerin ya da vergi işlerinin hukuka aykırı olması halinde yetkili mercilere başvurularak ilgili davaların açılması gerekmektedir.

İdari mercilerin kusurlu olabileceği durumlarda, idari işlem ve eylemlerin iptali ve davaların takibi, idareye karşı tam yargı davaları, vergi cezalarının iptali, kamu ihale kurumu kararlarının iptali, idari sözleşmelerde doğan uyuşmazlıkların çözümü konularında uzman avukatlarımızla yanınızdayız. İdare hukuku ve idari yargılama alanına giren itilaflar için dava öncesi ve sonrası hukuki destek avukatlar tarafından sağlanır. İdare ve Vergi Hukukuna yakından bakalım…

Vergi Hukukunun İlkeleri

Vergi hukukunda; vergide adalet, vergide eşitlik, vergide kanunilik gibi ilkelere uyulmalıdır. Vergi hukuku ilkeleri ise:

 • Verginin kamu giderlerini karşılamak için alınması ilkesi,
 • Verginin mali güce göre alınması ilkesi,
 • Verginin genellik ve eşitliğe uygun olarak alınması ilkesi,
 • Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesi,
 • Verginin yasallığı

Vergi Hukukunun Alt Dalları

Vergi hukuku alt dalları genel ve özel olmak üzere 2’ye ayrılır. Genel vergi hukuku; vergi usul hukuku, vergi icra hukuku (6183), vergi yargılama hukuku, vergi ceza hukuku, uluslararası vergi hukuku gibi alt dallara ayrılır. Özel vergi hukuku ise; gelir vergileri, harcama vergileri ve servet vergilerinden oluşur.

İdare ve Vergi Hukuku Alanına Hangi Davalar Girer?

İdare ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki uyuşmazlıkların ele alınması ve çözüm yollarının oluşturulması için kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV, ÖTV, emlak vergisi ve diğer vergi türlerinde tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemler, resen tahakkuk işlemlerine ve kesilen cezalar, yanlış veya eksik gelir beyanı, hatalı indirim gibi vergi uyuşmazlığı, Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar, kamulaştırma kararları kapsamında uzlaşma, yabancı ve yerel şirketlerin kuruluşunda idarede gerekli izin ve başvuruların yapılması konularında hukuki destekten yararlanılabilir.

İdare ve vergi hukuku davaları ise şunlardır.

 • İdarenin sorumluluğuna ilişkin davalar,
 • İptal ve tam yargı davaları,
 • İdari sözleşmelerden doğan davalar,
 • İdari para cezası itiraz ve iptal davaları,
 • Kamulaştırma ile ilgili davalar,
 • Kentsel dönüşüm iptal davaları,
 • Belediye cezalarına iptal davaları,
 • Memur ve öğrenci davaları,
 • Karayolları trafik davaları,
 • Kamu ihaleleri davaları.

İdari ve vergi hukuku kapsamında her tülü idari başvuru ve itirazların yapılması hukuki çerçevede gerçekleştirilir. Vergi davaları dışında uyuşmazlıkların çözümü için de avukatlar arabuluculuk yapabilirler. 

İdareden Kaynaklı Haksızlıklara Karşı Dava Yolu!

İdari işlemler hukuki denetime tabi tutulduğu için herhangi bir kurum ya da kuruluşla yaşadığınız hukuka aykırı durumları gidermek için devletin kusurlu ve hatalı olabilecek eylemlerine karşı dava hakkınız saklıdır. Bu nedenle vergi ve idare işlerinde uzman avukatlarla hakkınızı arayabilirsiniz. Vergi davaları ve idare davaları ile haklarınızı koruyabilirsiniz.

Aydın ve Yıldırır Hukuk Bürosu olarak idarenin idari ve düzenleyici işlemleri ile vergi uyuşmazlıklarına karşı hızlı ve sonuç odaklı yaklaşımla hukuki işlemlerinizi profesyonel bir şekilde yönetiyoruz. Gerçek ve tüzel kişilerin çeşitli idareler ile yaşadığı uyuşmazlıklarda idare karşısında korunması hususunda çözüm odaklı çalışıyoruz. İdare ve vergi hukuku kapsamında haklarınızı öğrenmek, dava ve yasal süreçler hakkında bilgi almak için avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00