İşçinin Eş Zamanlı Olarak Birden Fazla İşte Çalışması Hali

İşçinin Eşzamanlı Olarak Birden Fazla İşte Çalışması Mümkün Müdür?

İş Kanunu’na göre, bir işyerinde haftalık azami çalışma süresi olan 45 saati geçmemek kaydıyla işçilerin asıl işinin dışında ikinci bir işte çalışmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Uygulamada kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin birden fazla işyerinde çalıştıkları yaygın olarak görülmektedir.

İş Sözleşmesine Hüküm Konularak İşçiye Ek İşte Çalışma Yasağı Getirilebilir Mi?

İşçinin yasal sınırlar içinde ikinci bir iş ilişkisine girmesini engelleyen bir iş sözleşmesi hükmü kural olarak Anayasa’nın çalışma hakkı ile sözleşmesi özgürlüğünü düzenleyen 48 ve 49 uncu maddelerine aykırılık oluşturacağından geçersiz sayılır. Her ne kadar iş sözleşmesinde ek işte çalışma yasağı olsa da, bu durum işveren aleyhine sonuç doğurabilecektir. Yargıtay kararları uyarınca, işçinin ek bir işte çalışması nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin işvereni ile rekabet yasağına ve sadakat yükümlülüğüne (borcuna) aykırı olarak başka bir işte çalışması ya da bu ek işi nedeniyle mevcut işyerindeki işini aksatıyor olması gerekmektedir.

İşveren İşçiyi Aynı Anda Birden Fazla İşte Çalışması Sebebiyle İşten Çıkarabilir Mi?

İşverenin işçiyi eşzamanlı olarak birden fazla işte çalışması sebebiyle doğrudan işten çıkarması mümkün değildir. Yani işçinin birden fazla işte çalışması işten çıkarılması için salt bir neden olmamaktadır. Ancak bazı durumlarda işçinin aynı anda birden fazla işte çalışması sadakat borcuna aykırılık teşkil edebilir. İşçinin başka bir işyerinde çalışması sadakat borcuna aykırı ise, başka bir işte çalışma işveren bakımından hukuken kabul edilemeyecek bir haksız rekabet oluşturuyorsa işçinin başka bir işyerinde çalışması kabul edilemez. Böyle bir durum söz konusu ise işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilmesi İş Kanunu m. 25/II, e uyarınca mümkündür.

Birden Fazla İşverene Bağlı Çalışan İşçinin SGK’ya Bildirimi Nasıl Olmalıdır?

İşçinin eşzamanlı olarak birden fazla işverenin yanında hizmet sözleşmesi çerçevesinde çalışması halinde, o işçiyi çalıştıran tüm işverenlerin sigortaya bildirim yapması ve çalışma süresine uygun olarak SGK primi yatırması gerekmektedir. Aksi halde bildirim yapmayan işveren sigortasız olarak işçi çalıştırmış olacaktır. Örneğin; gündüz taksicilik yapan, gece de güvenlik görevlisi olarak çalışan işçiyi hem çalıştığı süre kadar taksi sahibi hem de güvenliğini yaptığı şirket sigortalı olarak SGK’ ya bildirim yapma mecburiyetindedir. Bu durumda aylık prim ve hizmet bildirgesi normal sigortalı çalışanlar için verilen bildirge gibi doldurularak SGK’ya bildirim yapılmalıdır.

Yıllık İznini Kullanan İşçi Bu Sürede Başka Bir İşte Çalışabilir Mi?

Yıllık ücretli izin çalışanların yıl içinde çalışmaları karşılığında dinlenmeleri, fiziki ve psikolojik olarak pozitif verimle çalışabilir halde olmaları için verilmiş olan bir haktır. Kanun bunu sağlamak amacıyla işçiye yıllık izinde çalışma yasağı getirmiştir. Yıllık izin kullanan işçinin bu sürede dinlenmeyip başka bir işte çalışması ise iznin anlamını yitirmesi demektir. Bu nedenle yıllık iznin amacını sağlamak için işçiye izinde çalışma yasağı getirilmiştir.

İş Kanunu m. 58’de yer alan düzenlemeye göre, yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen izin ücreti işveren tarafından geri alınabilecektir.

İşçinin Biden Fazla İşyerinde Çalışması Emekliliğe Etkisi Var Mıdır?

İşçi için bildirilen prim gün sayısı ve ödenen prim bedeli, işçinin emekliliğe hak kazanması bakımından oldukça önemlidir. İşçinin prim gün sayısı ve ödenen prim bedeli arttığı takdirde emekli maaşının da artması mümkün olacaktır. İşçi eşzamanlı olarak birden fazla işte çalıştığı durumda, tüm işverenlerce prim ödeneceğinden işçinin prime esas kazancı yüksek olacak ve bu durumda işçinin emekli maaşı daha yüksek olacaktır. 

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00