İşçinin İşverene Küfür veya Hakaret Etmesi

İşçinin İşverene Küfür veya Hakaret Etmesi Nedir?

İşçinin işverene küfür etmesi ya da işçinin işverene hakaret etmesi çalışma hayatında istenmeyen durumların başında geliyor elbette. İşçinin işverene hakaret etmesi fesih sebebi olarak sayıldığı için konunun detaylı incelenmesi gerekiyor.

4857 sayılı İş Kanunu madde 25’te işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkına sahip olduğu durumlar düzenlenmiştir. Bu durumlardan bazıları:

  • İşverene veya işverenin aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi
  • İşverene veya aile üyelerinden birine karşı şeref ve namusuna dokunacak davranışlarda bulunması
  • İşveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbarlarda bulunması

şeklindedir. Görüleceği üzere işçinin işverene küfür veya hakaret etmesi işveren işçin haklı nedenle derhal iş sözleşmesini feshetme hakkı doğurmaktadır. İşçinin işverene hakaret etmesi tutanak dışında fesih yolu nasıl izlenir, işçinin işverene hakaret etmesi Yargıtay kararı nedir ve işverene hakaret davası nasıl açılır sorularına yazımızda detaylı yanıt vereceğiz.

İşçinin, İşverenin Ailesinden Birine Küfür veya Hakaret Edilmesi Halinde de Haklı Nedenle Derhal Fesih İmkanı Oluşacak Mıdır?

İş Kanunu m. 25’te İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin…” ibaresi kullanılarak yalnızca işverene değil işverenin aile üyelerinden birine karşı da küfür veya hakaret edilmesi halinde de, işverenin derhal haklı nedenle iş sözleşmesini fesih imkanına sahip olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle işçi, işvereninin aile üyelerinden birine küfür veya hakaret ettiğinde de işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilebilecektir. İşçinin işverene küfür etmesi ya da işçinin işverene hakaret etmesi dışında ailesine de hakaret suç sayılmaktadır.

İşçinin İşverene Küfür veya Hakaret Etmesi Durumunda İşveren Ne Yapacaktır?

İşçinin işverene hakaret etmesi tutanak tutmak ile yetinilmeyecek bir durumdur. İşveren, işçi tarafından kendisine veya ailesine yönelik bu davranışlarda bulunulduğunda bu haklı nedene dayalı olarak işçiyi işten çıkarabilecektir. İşçinin işverene hakaret etmesi fesih nedenidir. Ayrıca işverenin işçisinden genel hükümler kapsamında manevi tazminat talep etmesi de söz konusu olabilecektir.

Bunun haricinde işçinin işverene veya onun ailesine yönelik gerçekleştirdiği bu hareket Türk Ceza Kanunu kapsamında yaptırımı gerektiren bir suçu örneğin hakaret suçunu oluşturuyorsa işverenin işçi hakkında Savcılığa şikayette bulunarak cezai süreç başlatma hakkı da bulunmaktadır. Hakaret fiili Türk Ceza Kanunu madde 125’de suç olarak düzenlenmiştir. İşçinin işverene hakaret etmesi cezası; temel cezası 3 ay ile 2 yıl arasında değişen hapis cezası veya adli para cezasıdır.

Kendisine veya Aile Üyelerinden Birine Hakaret Edilen İşveren, İşçiyi Nasıl İşten Çıkaracaktır?

İşçinin işverene hakaret etmesi fesih nedenidir dedik. Dolayısıyla işveren bu durumda İş Kanunu madde 25/2 yani ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıktan ötürü haklı nedenle fesih yoluna başvurarak işçiyi işten çıkaracaktır. Bu durumda herhangi bir fesih ihbar süresine uymaya gerek yoktur, derhal fesih yapılabilir. Ancak işverene hakaret eden işçinin işten çıkarılması belirli süreye ve şekil kurallarına bağlıdır. İşçinin işverene hakaret etmesi Yargıtay kararı usullerine göre gerçekleştirilmektedir.

Hakaret Eden İşçi Ne Kadar Süre İçerisinde İşten Çıkarılmalıdır?

İş Kanunu m. 26’ya göre işçinin bu şekilde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymaması gerekçesi ile işten çıkarılmasında haklı nedenle fesih hakkı 6 günlük süre içerisinde işverence kullanılmalıdır. Aksi halde haklı nedenle fesih hakkı sona ermektedir. Bu 6 günlük sürenin başlangıcı, işverenin işçinin kendisine / aile üyelerinden birine hakaret veya küfür ettiğini öğrendiği tarihten itibaren başlamaktadır. Ancak işçinin işverene küfür etmesi ya da işçinin işverene hakaret etmesi tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş ve henüz işveren bunu öğrenmemiş ise işverenin haklı fesih hakkı yine de sona ermektedir. Çünkü bu halde işverenin haklı nedenle fesih hakkı, işçinin bu eylemi gerçekleşmesinden itibaren 1 yıl geçmesiyle her halükarda sona ermektedir.

Hakarete Uğrayan İşveren İşçiyi İşten Çıkarırken Tutanak Tutmalı Mıdır?

İşverenin işçiyi işten çıkarırken uygulamada adına ‘işçinin işverene hakaret etmesi tutanağı’ denilen tutanağı tutması gerekmektedir. İşçinin işverene hakaret etmesi tutanak tutularak işçiye haklı nedenle işten çıkarıldığı bildirilmelidir. Ayrıca işverenin bu tutanağı tutmak gibi bir zorunluluğu bulunmamakla birlikte, işçiyi haklı nedenle işten çıkardığını ispat yükümlülüğü altında bulunan işverenin bu durumu ispatı bakımından tutanak tutması son derece önemlidir.

İşverene Hakaret Eden İşçi Bu Sebeple İşten Çıkarıldığında İşe İade Davası Açabilir Mi?

İşçinin işten çıkarıldığı her türlü durumda (şartları varsa) işe iade davası açma hakkı vardır. Ancak haklı nedenle işten çıkarılması halinde haklı neden gerçekten varsa işçi işe iade davası kazanamayacaktır. İşçinin açacağı işe iade davası için haklı nedenin varlığını ispat etme yükümlülüğü işverene aittir. Yani işçi haklı nedenin yokluğunu ispatla mükellef değildir. Bu nedenle işveren işçiyi kendisine veya ailesinden birine hakaret etmesi sebebiyle işten çıkardığında, bu durum sebebiyle işçiyi işten çıkardığını yani haklı nedeninin varlığını ispat ederek işçinin açmış olduğu işe iade davası reddini sağlayabilecektir.

İşverene Hakaret Eden İşçi Bu Sebeple İşten Çıkarılması Halinde İşverenden Kıdem Veya İhbar Tazminatı Talep Edebilir Mi?

İş Kanunu madde 25/2’ye göre yani haklı nedenle derhal fesih yapılan hallerde işçi kıdem tazminatı hakkını kaybetmektedir. Tabi işçinin açacağı davada feshin haklı nedene dayanmadığının ispatı halinde işçi için kıdem tazminatı hakkı doğacaktır. İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği hallerde ise işçinin kıdem veya ihbar tazminatına hak kazanması mümkün değildir. Dolayısıyla işçinin bu taleplerde bulunması bulunsa bile bu alacaklara kavuşması, haklı nedenle fesih halinde mümkün değildir. İşçinin işverene küfür etmesi ya da işçinin işverene hakaret etmesi durumunda yalnızca kıdem tazminatı alma ihtimali olabilir.

İşverene Hakaret Etmesi Sebebiyle İşten Çıkarılan İşçinin Bulanabileceği Talepler Nelerdir?

İşçinin işverene küfür etmesi ya da işçinin işverene hakaret etmesi durumunda haklı nedenle işten çıkarılan işçinin de işverenden talep edeceği bir takım alacaklar mevcuttur. Uygulamada en yaygın olarak görülen haller şunlardır:

  • İşçi eğer fazla çalıştırılmış ve fazla mesai alacağını alamamışsa bunu talep edebilir. İş sözleşmesinde ne şekilde anlaşıldığı hiç önemli değildir. Fazla mesai alacağı bakımından kanunda yer alan normal çalışma sürelerinin aşılmış olması yeterlidir.
  • İşçinin kullandırılmamış yıllık izni varsa yıllık izin alacağı talep edebilir.
  • İşçi AGİ (asgari geçim indirimi) ve kanundaki kurallara göre ödenmemiş ücret alacağını talep edebilir.

Her ne kadar işçinin işverene hakareti veya küfrü sebebiyle iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilmiş olunsa da işçinin bu hakları verilmelidir.

İşveren İşçiyi Kendisine Hakaret Etmesi Sebebiyle İşten Çıkardığında, İşçi Doğrudan İşverenine Dava Açabilir Mi?

İş sözleşmesi işverence derhal haklı nedenle feshedildiği halde de işçinin işverene karşı dava açma hakkı bulunmaktadır. Ancak işçilik alacaklarına yönelik açılacak davalar bakımından 2018 yılı itibariyle zorunlu arabuluculuk başvurusu şartı getirildiğinden, işçi doğrudan dava açma yoluna başvuramayacaktır. Bu nedenle işçinin dava açmadan önce arabuluculuk yoluna başvurması ve anlaşamama halinde dava açması gerekmektedir.

İşçinin işverene küfür etmesi ya da işçinin işverene hakaret etmesi durumunda neler yapılmalıdır, merak ediyorsanız avukatlarımızdan danışmanlık alabilirsiniz. İşçinin işverene hakaret etmesi fesih sebebi oluşturur mu, işçinin işverene küfür etmesi tutanak kapsamında neler yazılır, cevaplayacağız.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00