İşverenin Kreş ve Emzirme Odası Açma Yükümlülüğü

Kreş ve Emzirme Odası Açma Yükümlülüğü Kanunda Nasıl Düzenlenmiştir?

İşverenin işyerinde kreş ve emzirme odası açma yükümlülüğü kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Bu nedenle bu yükümlülük kanun ve yönetmelikten kaynaklanıp işverence yerine getirilmelidir. Bu konudaki düzenlemeler; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30. maddesi ve bu maddeye dayalı olarak çıkarılan 16 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesidir.

Her İşveren Kreş ve Emzirme Odası Açmakla Yükümlü Müdür?

Her işveren kreş ve emzirme odası açma yükümlülüğü altında değildir. İşverenin bununla yükümlü olabilmesi için kanunda belirlenen koşulları sağlayan bir işveren olması gerekmektedir. Kanundaki koşulları sağlayan işverenler kreş ve emzirme odası açmakla yükümlü olup, koşulları sağlamayan işverenler için böyle bir yükümlülük bulunmamaktadır.

İşverenin Kreş ve Emzirme Odası Açmakla Yükümlü Olması İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

İşverenin kreş ve emzirme odası açmakla yükümlü olması için kanunda aranan koşulları sağlaması gerekmektedir.

  • Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanın olması halinde işveren emzirme odası kurmakla yükümlüdür.
  • Yine yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den fazla kadın çalışanın olması halinde ise işveren, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması ve bakılması, emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için kreş açmakla yükümlüdür.

Emzirme odası açmak için işyerinde 100-150 kadın çalışanın olmasını aramakta iken, bakım yurdu (kreş) açmak için 150’den fazla kadın çalışanın bulunması koşulu aranmaktadır.

İşverenin Kreş ve Emzirme Odası Açması Bakımından Aranan Kadın İşçi Sayısında Bu Kadın İşçilerin Yaşı ve Medeni Halinin Bir Önemi Var Mıdır?

16.08.2013 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesinin 4. fıkrası “Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır.” şeklindedir. Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere sayı koşulu bakımından çalışan kadınların yaşları ve medeni halleri önem teşkil etmemektedir. Bu nedenle koşulun sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilirken o işyerinde çalışan toplam kadın sayısı dikkate alınmaktadır.

İşverenin Açtığı Kreş ve Emzirme Odası İşyerine Yakın Olmak Zorunda Mıdır?

İşverenin kurması için öngörülen kreş ve emzirme odaları kanunda belirtilen şartları taşımalıdır. Bu kreş ve emzirme odalarının çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta olması gerekmektedir. İşverenin açtığı kreş işyerine 250 metreden daha uzaksa, yönetmelik gereğince, işveren bu kreşe ulaşmak için bir servis veya araç sağlamakla da yükümlüdür.

İşveren Açmış Olduğu Kreş İçin İşçiden Ücret Talep Edebilir Mi?

Kreş ve emzirme odası açma zorunluluğu altında olan işverenlerin bu hakkı işçilerine ücretsiz olarak sunmaları gerekmektedir. Bu nedenle işverenin kanunen açmakla yükümlü olduğu oda veya kreşi açtığı için işçisinden ücret talep etmesi mümkün değildir.

İşveren Kendisi Kreş Açmayıp İşçiyi Bir Kreşe Yönlendirebilir Mi?

İşveren kreş açmakla yükümlü bir işveren olmasına rağmen bu kreşi kendisi açmak zorunda değildir. Bu yükümlülük altındaki işveren kendisi kreş açmayıp işçisini dışarıda bir kreşe de yönlendirebilir. Ancak bu durumda işveren bu hizmetten faydalanan işçinin hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür. Anlaşılan kreşin bu işveren için indirim imkanı sağlaması bu durumda yeterli olmamaktadır.

İşverenin Sağladığı Oda ve Kreşten Kimler Ne Şekilde Faydalanabilir?

İşyerine açılan oda ve kreşlerden, kadın çalışanların çocukları ile erkek çalışanların annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanabilir. Odalara 0-1 yaşındaki çocuklar, yurtlara ise velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylığa kadar çocuklar alınır. Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında başkasının bulunması ve bunların başka amaçlarla kullanılması ve bulunması yasaktır. Kreşlerde çocuklar yaş gruplarına uygun olarak birbirinden ayrı bulundurulurlar. Çocuklar, oda ve kreşlere işbaşı yapılmadan bırakılır, işin bitiminde alınırlar. Anne ve babalar, odaların ve yurtların disiplin ve yönetimine dair kurallara uymak şartıyla ara dinlenmesinde çocuklarını görüp bakımıyla ilgilenebilirler.

İşveren Tarafından Açılan Emzirme Odası ve Kreş Ne Kadar Süre İçerisinde Nereye Bildirilir?

İşverenler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde bir rapor halinde Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne göndermelidirler.

Kreş Açmakla Yükümlü Olmasına Rağmen Kreş Açmayan İşverene Uygulanacak Yaptırım Nedir?

Kreş açma yükümlülüğü altında bulunmasına rağmen bu yükümlülüğü ihlal eden işverenler için uygulanacak yaptırım idari para cezasıdır. Bu idari para cezası, yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespit edildiği tarihten itibaren her ay için uygulanmaktadır. 2018 yılında yeniden değerleme oranını ile ceza miktarı %14,47 arttırılmıştır. Buna göre kreş açma yükümlülüğünü ihlal eden işverenler aylık olarak; az tehlikeli işyerleri için 2.317 TL, tehlikeli işyerleri için 3.090 TL, çok tehlikeli işyerleri için ise 4.635 TL olmak üzere idari para cezası ödeyeceklerdir.

Kreş ve Emzirme Odası Açılmaması Sebebiyle İş Sözleşmesi İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshedilebilir Mi?

İşveren eğer kreş ve emzirme odası açma bakımından şartları sağlıyorsa işyerinde kreş ve emzirme odası açmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük altındaki işveren bu yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde işçi, İş Kanunu’nun 24/II-(f) maddesine göre iş akdini haklı sebeple feshedebilir. Yargıtay da işverenin kreş açma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin işçi için haklı fesih sebebi olduğu yönünde karar vermektedir.

İşverenin kreş ve emzirme odası açma yükümlülükleri hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00