İşçinin Yeni İş Arama İzni

Yeni İş Arama İzni Ne Demektir?

Yeni iş arama izni, ihbar süreleri içerisinde tam gün çalışan ve bu sebeple yeni iş bulma imkânı bulunmayan işçiyi yasal olarak korumak amacıyla getirilmiş bir düzenlemedir. Bu bakımdan İş Kanunu m. 27 ile TBK m. 421/2 gereğince işveren; bildirim süreleri içinde çalışan işçiye, işten ayrılmadan önce yeni bir iş bulabilmesi için, yeni iş arama izni adı verilen bu izni tanımakla yükümlüdür.

Yeni iş arama izin süresi ne kadardır, yeni iş arama izni için ücretten kesinti yapılır mı, yeni iş arama izni kaldırılabilir mi, yakından bakalım...

Yeni İş Arama İzni Süresi Ne Kadardır?

Yeni iş arama izni süresi işverence işçiye ihbar süresi içerisinde günde en az 2 saat olacak şekilde tanınmalıdır. Yeni iş arama izni süresinin günde 2 saatten az olacak şekilde tanınması mümkün değildir. İşçi ve işverenin anlaşmasıyla yeni iş arama izni süresi artırılması ise mümkündür. 

Kısmi Süreli İşlerde İşçiye Günde 2 Saat İş Arama İzni Tanınması Zorunlu Mudur?

İş arama izni kısmi süreli iş sözleşmesiyle, çağrı usulü ile ya da mevsimlik olarak çalışan işçiler yönünden de geçerlidir ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 27. maddesinde yer alan iş arama izninin günde 2 saatten az olamayacağı hükmü tam süreli çalışanlar için öngörülmüştür.

İşçinin günde 4 saat ve haftada 6 gün üzerinden toplam 24 saat çalışması halinde çalışmaları kısmi süreli çalışma olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda işveren, günde 4 saat çalışan işçiye iş arama izni olarak 2 saat vermekle yükümlü değildir. Yeni iş arama izin süresi ne kadardır sorusu için bir diğer cevap da budur.

Yeni İş Arama İzni Süresi Ücretten Kesinti Yapılır Mı?

Yeni iş arama süresi ücretten kesinti yapılır mı sorusu da iş değiştirmeyi düşünenlerin merak ettiği konulardan biridir. Yeni iş arama izni iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapılmadan verilmektedir. Bu sebeple işveren bu durumda izin süresine ilişkin ücreti işçiye ödeyecektir. Bu sürelere ilişkin işçinin ücretinden bir kesinti yapılması mümkün değildir.  

İşçi Yeni İş Arama İzni Sürelerini Hangi Zamanda Kullanacağını Kendi Belirleyebilir Mi?

Yeni iş arama izni kullanılma zamanı işveren tarafından belirlenmektedir. Bu sebeple işçinin kendiliğinden bu izni kullandığını belirterek ayrılması mümkün değildir. Zira ihbar öneli içerisinde işçi her ne kadar iş arama iznine hak kazansa da iş görme borcu da eksiksiz devam etmektedir.

İşçi Yeni İş Arama İzni Sürelerini Topluca Kullanabilir Mi?

İş arama izni toplu kullanma durumu da merak edilen konulardandır. İşçi yeni iş arama iznini toplu olarak kullanma hakkına sahiptir. Ancak işçi yeni iş arama izni saatlerini birleştirerek toplu kullanmak isterse, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İşçinin yeni iş arama izin sürelerini topluca kullanma isteğini işverene bildirmesi zorunlu olmakla birlikte, bu izin sürelerinin toptan kullanılması için işverenin rızasına gerek olmamaktadır. Yani işçinin usulüne uygun olarak yaptığı toplu kullanma talebini işveren kabul etmek zorundadır.

Ayrıca işçinin iş arama izin sürelerini topluca kullanmak istemesi durumu dışında, işverenin işçiyi izin sürelerini toptan kullanmaya zorlaması mümkün değildir.

İşverenin İşçiye Yeni İş Arama İznini Kullandırmaması Halinde Ne Olacaktır?

İşverenin, yeni iş arama izni işçiye tanımaması veya bu hakkını eksik kullandırması halinde o süreye ilişkin ücreti işçiye ödemekle yükümlü olacaktır. Aksi durumda işçi lehine iş arama izni ücreti doğacak ve işçi bu ücreti bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz ile birlikte talep edebilecektir. Ayrıca işverenin yeni iş arama iznini işçiye kullandırmaması hali, işçi için derhal fesih sebebi oluşturmaktadır.

İşçinin Yeni İş Arama İzni Süresinde Çalıştırılması Durumunda Ne Olacaktır?

Yeni iş arama izni süresinde işveren, işçiyi çalıştırdıysa çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini de yüzde yüz zamlı şekilde ödeyecektir. Yeni iş amara izni böylece çalışanın haklarını korumayı da sağlamaktadır.

Yeni İş Arama İzni Kaldırılabilir Mi?

Yasa koyucu tarafından işçiye verilen yeni iş arama izni, kamu düzeni ile ilgili olduğundan vazgeçilemezdir ve sözleşmede böyle bir hükmün olması durumunda ilgili vazgeçme hükmü geçersiz olacaktır. Yani yeni iş arama izni sözleşme ile kaldırılamaz ve bu izni kullanmaktan peşinen vazgeçilemez.

Yeni İş Arama İzni Kullandırılmayan İşçi Doğrudan Dava Yoluna Başvurarak Bu Süreye İlişkin Ücretini Talep Edebilir Mi?

Yeni iş arama izninin kullandırılmaması sebebiyle bu süreye ilişkin olarak talep edilecek ücret aynı zamanda bir işçilik alacağıdır. İşçi ve işveren arasında işçilik alacağı sebebiyle doğan uyuşmazlıklarda dava yoluna başvurulmadan önce arabuluculuk yoluna başvurulması zorunludur. Bu sebeple yeni iş arama izninin kullandırılmaması veya eksik kullandırılması sebebiyle meydana gelen uyuşmazlıklar için doğrudan dava açılması mümkün olmayıp, öncelikle arabulucuya başvurulması gerekmektedir.

Eğer taraflar arabuluculuk yoluyla anlaşamazlarsa ücret alacağına ilişkin dava, davalı işveren gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi veya işin ya da işlemin yapıldığı yer İş Mahkemesi’nde açılabilecektir.

Son olarak önemle belirtmek gerekir ki; yeni iş arama izni kanunlarımız tarafından işçilere tanınmış bir haktır. İşten ayrılacak olan işçinin mağduriyet yaşamaması adına, bu hakkın ihbar süreleri içerisinde işçiye kullandırılması gerekmektedir. Bu hakkın usulüne uygun şekilde kullandırılmaması veya eksik kullandırılması halinde hakkınızı aramak adına bulunacağınız hukuki taleplerinizde uzman bir avukat tarafından temsil edilmeniz sizin lehinize sonuçlar doğuracağı gibi aleyhinize olan durumları da asgari düzeyde tutmanızı sağlayacaktır. Yeni iş arama izin süresi ne kadardır, yeni iş arama süresi ücretten kesinti yapılır mı, izin süreleri hangi zamanda kullanılır, iş arama izni toplu kullanma, yeni iş arama izni kaldırılabilir mi, yeni iş arama izni ücreti ile ilgili sorularınız ve hukuki yardım talepleriniz için bizlerle iletişime geçerek danışmaktan lütfen çekinmeyiniz.                                                                  

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00