Soyadı Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

Soyadı Değiştirme Davası Nedir?

Soyadı değiştirme davası, mevcut soyadlarından memnun olmayanların soyadlarını değiştirmek için başvurabileceği bir dava türüdür. Türk Medeni Kanunu m. 27’de yer alan düzenleme uyarınca da soyadının değiştirilebilmesi ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilmektedir. Örneğin kişinin soyadının aşağılayıcı, küçük dürücü anlama gelecek bir sözcükten oluşması halinde bu durum haklı nedene sebebiyet verecek ve soyadı değişikliği hâkimden istenebilecektir.

Soyadı değiştirme davası nasıl açılır, soyadı değiştirme şartları, soyadı değiştirme hangi mahkeme, soyadı değiştirme davası kim açabilir, soyadı değiştirme davası itiraz edilir mi sorularının yanıtı yazımızda.

Soyadı Değiştirmeyi Talep Edebilmek İçin Gerekli Haklı Nedenler Nelerdir?

Medeni Kanun’un 27. Maddesi uyarınca soyadı değişikliği ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilmektedir. Ancak bu haklı nedenler kanunda tek tek sayılmamıştır. Bu nedenle dava açılırken belirtilen nedenin haklı olup olmadığının değerlendirmesi hâkim tarafından somut olay göz önünde bulundurarak yapılacaktır. Yargıtay kararlarında da soyadı değiştirme için haklı neden olarak kabul edilmiş ve örnek teşkil edebilecek durumlar ise şu şekildedir:

  • Kişinin sosyal yaşantısında etrafındaki kimseler tarafından, nüfus cüzdanında yazılandan farklı bir soyadı ile tanınması, anılması veya çağırılması.
  • Kişinin babasıyla kişisel ilişki kurmaması sebebiyle kendi soyuna ve soyadına karşı manevi bağ hissetmemesi.
  • Kişinin soyadının gülünç, söylenişi zor veya anlamsız bir soyadı olması.
  • Kişinin soyadının toplumsal ahlak kurallarına, örf ve adete aykırı olması.
  • Kişinin sahip olduğu soyadının artık benimsemediği bir din veya uyruğa ait değer taşıması.
  • Kişinin soyadının kötü tanınan bir şahsın soyadı ile özdeşleşmesi veya bir suçla ya da kötü bir olayla bağlantılı olması.
  • Velayeti anneye verilen çocuğun annenin soyadını kullanmak istemesi.

Bu durumlar örnek olarak sayılmış olup bunlar dışında da hukuken kabul edilebilir haklı nedenlerle soyadı değiştirme davası açılması mümkündür. Kişinin sosyal durumu, aile geçmişi vb. birçok sebep soyadı değişikliği için haklı sebep teşkil edebilir.

Soyadı Değiştirme Davası Hangi Mahkemede Açılmalıdır?

Soyadı Değiştirme davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Yetkili mahkeme ise, soyadının değiştirilmesini talep edenin yerleşim yeri mahkemesi ya da nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesidir. Dolayısıyla davacı davayı ikametin bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde açabileceği gibi, nüfusa kayıtlı olunan yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde de açabilir.

Soyadı Değiştirme Davası Kim Tarafından Açılabilir?

Soyadı değiştirme kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Bu nedenle soyadı değiştirme davası ancak kişinin kendisi veya özel yetkili vekâletname ile yetkilendirdiği avukat tarafından açılabilir.

Reşit olmayan yani 18 yaşını doldurmayan kişiler soyadı değiştirme davasını, velilerinin birlikte izniyle bizzat veya bu konuda özel yetkili vekâletname ile yetkilendirdikleri avukat aracılığıyla açabilirler.

Soyadı Değiştirme Davasında Davacı ve Davalı Taraf Kimdir?

Soyadı değiştirme davasında davacı taraf soyadının değiştirilmesinde hukuki yararı bulunan ve bunu talep eden kişidir. Bu davalarda husumet ise Nüfus Hizmetleri Kanunu 36. maddeye göre Nüfus İdaresi Müdürlüğü’ne yöneltilir. Yani isim değiştirme davasına Nüfus Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş bir memur davalı olarak katılır.

Dava Açmadan Soyadı Değiştirmek Mümkün Müdür?

Kişinin soyadı onun kişisel durumu sayılır ve Medeni Kanun’un 39. maddesine göreMahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz.” Bu sebeple dava açmadan soyadı değişikliği yapmak mümkün değildir.

Ancak 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 11. maddesi ile kişinin 24.12.2019 tarihinden itibaren 3 yıl içinde yerleşim yerinin bulunduğu Nüfus Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurması kaydıyla bazı sınırlı hallerde isim değiştirmesi mümkün kılınmıştır. Bu sınırlı haller, 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3. maddesine aykırı olan soyadları, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen soyadları içindir. Böyle bir hal söz konusuysa ve başvuru süresinde içindeyse mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere kişinin soyadı değiştirilebilir.

Ayrıca yazılı talepte bulunması kaydıyla; boşandığı eşinin soyadını kullanmasına izin verilen kadının evlenmeden önceki soyadını, eşinin soyadı ile birlikte önceki soyadını taşıyan kadının sadece eşinin soyadını kullanmak istemesi hâlinde de nüfus müdürlüğünce gerekli işlem yapılacaktır.

Soyadı Değiştirmenin Sonuçları Nelerdir?

Soyadı değiştirme davası sonucunda soyadı değişikliğine karar verildiğinde değiştirilen soyadı, değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur. Burada ilan mahkeme tarafından yerel veya ulusal bir gazetede yaptırılır ve devamında nüfus siciline kaydı sağlanır.

Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesine göre kişinin soyadının değişmesi diğer kişisel durumlarını örneğin kişinin yaşını, medeni halini, kütüğünü gibi bilgileri değiştirmeyecektir. Devam eden süreçte soyadını değiştiren erkeğin aile ismi yeni soyadı olacaktır.

Ayrıca soyadı değişikliği kişinin mirasçılığını etkilemez çünkü kişilerin biyolojik ailelerine olan mirasçılığı soyadı değişikliği ile sona ermemektedir. Bir babanın soyadı değişikliği yapması ise on sekiz yaşından küçük çocuklarının da kendiliğinden soyadlarının değişmesine sebep olmaktadır.

Soyadı Değiştirme Davası Ne Kadar Sürmektedir?

Soyadı değiştirme davaları, çok uzun süren davalar olmayıp gerekli işlem ve prosedürler hızlı bir şekilde yerine getirildiğinde ilk veya ikinci celsede tamamlanmaktadır. Mahkemeden mahkemeye değişiklik göstermekle birlikte, isim değiştirme davası 3 ay – 6 ay gibi bir sürede sonuçlanmaktadır.

Soyadı Değiştirme Kararına Karşı İtiraz Mümkün Müdür?

Soyadının değiştirilmesi nedeniyle zarara uğrayan kimse Medeni Kanun’un 27.maddesi uyarınca, soyadı değişikliği kararı verildiğini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde verilen bu kararının kaldırılması için dava açabilir.  Ancak, belirtmek gerekir ki buradaki zarar gerçekçi, objektif ve ispatlanabilir bir zarar olmalıdır. Eğer dava süresi içinde açılmazsa dava açma hakkı ortadan kalkar.

Soyadı Değiştirme Davasını Avukat İle Takip Zorunlu Mudur?

Soyadı değiştirme davası avukat ile takip edilmesi zorunlu bir dava olmayıp kişi kendi davasını bizzat takip edebilmektedir. Ancak kişinin herhangi bir hak kaybına uğramaması, hukuki menfaatlerin korunması, usul kurallarına uyulması ve davanın hızlı sonuçlanabilmesi adına davanın bir avukatla takip edilmesinde büyük fayda bulunmaktadır. Soyadı değiştirme davası nasıl açılır, soyad değiştirme davası nasıl açılır, soyadı değiştirme, soyadı değiştirme şartları, soyadı değiştirme hangi mahkeme, soyadı değiştirme davası kim açabilir, soyadı değiştirme davası itiraz ile ilgili sorularınız ve hukuki yardım talepleriniz için bizlerle iletişime geçerek danışmaktan lütfen çekinmeyiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00