Sigorta Hukuku Nedir?

Sigorta Hukuku Dava Yolları Nelerdir?

Sigorta hukuku; sigortalı ve sigortacı arasındaki uyuşmazlıkları gidermede yararlanılan hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı kapsamında kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin meydana gelmesi halinde sigortacının bunu tazmin etmesini ya da edimlerde bulunmasını yüklendiği sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceler.

Ticaret Hukuku kapsamına giren sigorta hukuku, ülkemizde sigortacılığın gelişmesi ile birlikte yaygınlaşmıştır. Sigortacı ve sigortalı arasındaki ilişkileri düzenleyen Sigorta Hukuku, kaza, ölüm ve ferdi sigorta türleri kapsamında sürecin yönetilmesini sağlamaktadır. Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih veya cayma işlemleri, sigortacının iflası, zarar görene yönelik ödemelerinin, zarar veren taraftan tahsilinin sağlanması, kaza sigortaları, emeklilik, sağlık ve hayat sigortaları ihtilafları yine bu kapsamdadır.

Sigorta Hukuku Niçin Gereklidir?

Sigorta Hukuku, işletme ve kişilerin sahip oldukları haklardan haberdar olması ve bu haklara göre hareket etmeleri açısından önemlidir. Her iki tarafın da maddi ve manevi zararlarını karşılamak için sigorta hukuku devreye girecek ve yasal çerçevede tarafların neler yapması gerektiğine karar verecektir. Sigortalı ve sigortacı ilişkilerini düzenleyen sigorta hukuku önemli hukuk dallarındandır.

Sigorta Türleri Nelerdir?

Peki sigorta hukuku kapsamında neler vardır? Yani sigorta türleri nelerdir? Sigorta hukuku çerçevesinde izlenen ve davaya konu olabilen haller şunlardır:

 • Zarar ve Tazminat Sigortaları: Sigorta sözleşmeleri ile teminat altına alınan rizikonun getirmiş olduğu zarara karşılık tazmin etmeyi sağlayan sigorta türüdür. Yangın sigortası, kasko sigortası, hırsızlık sigortası, yer sarsıntısı, dolu veya hastalık sigortası zarara karşılık tazmin olanağı sağlamaktadır.
 • Can Sigortaları: İnsan hayatı ile ilgili konularda devreye giren can sigortaları; Ölüm Hali Sigortası, Grup Hayat Sigortası, Maluliyet Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası gibi türlere sahiptir.
 • Mesuliyet Sigortası: Sigortalının vereceği zarara karşılık oluşan tazminatı karşılamaya yönelik sigorta türüdür. Üçüncü Şahıs Adli Mesuliyet Sigortası, Ürün Mesuliyet Sigortası ve Mesleksel Mesuliyet Sigortası bu türdendir.

Sigorta ettirenin sözleşmesinde yer alan maddelere göre borç ve yükümlülükler yerine getirilir. Dolayısıyla her iki tarafın da hakları sağlanmış olur.

Sigorta Sözleşmesi Yükümlülükleri Nelerdir?

Sigorta sözleşmesi hem kişinin hem de sigortacının bazı yükümlülüklerle hareket etmesine neden olur. Sigorta sözleşmesi yükümlülükleri:

 • Prim ödeme,
 • Beyanda bulunma,
 • Rizikoyu ağırlaştırmama ve ağırlaşan rizikoyu bildirme,
 • Rizikonun gerçekleştiğini bildirme yükümlülüğü,
 • Zararı hafifletme ve kurtarma yükümlülüğü olarak belirtilebilir.

Sigortayı yaptıran, primini ödemek zorundadır ve sigortacının sorumluluğu da, prim veya peşinatın ödenmesi ile başlayacaktır. Eğer prim ödenmezse sigortacının sorumluluğu başlamaz. Prim borçlusu sigorta ettiren ya da onun kanuni halefleridir.

Hangi Davalar Sigorta Hukuku Kapsamına Girer?

Sigorta avukatları tarafından bakılan ve sigorta hukuku kapsamına giren dava türleri vardır. Bunlar:

 • Kasko, havacılık ve deniz sigortası ile ilgili itilaf davaları,
 • Trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Ferdi kazalara ilişkin davalar,
 • Emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında doğan alacak ve tazminat davaları,
 • Sel, yangın, deprem vs. afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminatların davaları,
 • Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlalinden doğan davalar,
 • Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilaflar,
 • Ödenmeyen sigorta primlerinin icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde icrası,
 • Tazminat ve sigorta bedellerinin, zarar görenden tahsili şeklinde özetlenebilir.

Sigorta hukuku dahilinde sigortalı ve sigortacı arasındaki sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmeye uyulup uyulmadığının denetlenmesi, kazalardan kaynaklı sigortalı ve sigortacı arasındaki itilafların çözülmesi, maddi ve manevi tazminatların takibi için sigorta avukatları profesyonel hizmet vermektedir.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00