İhalenin Feshi Davası

İhalenin Feshi Davası Nedir?

İhalenin feshi davası, icra müdürlüğü tarafından yapılan ihalede herhangi bir yasaya aykırılık bulunması halinde, bu ihalenin ortadan kaldırılmasına imkan veren bir davadır. Aslında ihalenin feshi bir dava olmaktan ziyade bir şikayet yoludur.

 

İhalenin Feshi Davasına Yönelik Kanuni Düzenlenme Nedir?

İhalenin feshi İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmiş bir kurumdur. İcra İflas Kanunu’nun ihalenin feshine dair olan 134. maddesi “İhalenin Neticesi ve Feshi” başlığını taşımaktadır. 

İhalenin Feshi Nedenleri Nelerdir?

İhalenin feshine sebebiyet verecek usulsüzlükler ihaleye hazırlık aşamasında, ihale yapıldığı zaman veya ihaleye fesat karıştırılması şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle bu hallerde ihalenin feshi davası açılması mümkündür. İhalenin feshine sebebiyet veren usulsüzlükler şu şekildedir: 

 • Satış ilanının tebliğ edilmemesi, usulsüz tebliğ edilmesi veya vekil yerine asile tebliği edilmesi.
 • Taşınmaz satışlarında satış tarihi ile satış ilanı arasında 1 aydan daha az süre bulunması.
 • Satışa esas alınan kıymet takdiri üzerinden 2 yıldan uzun bir sürenin geçmesi.
 • Kıymet takdiri itirazlarının inceleme yapılmadan reddedilmesi.
 • Süresinde satış istenmemesi nedeniyle haczin veya takibin düşmüş olması.
 • İhalenin ilanda belirtilen takvime ve prosedürüne uyulmadan yapılması.
 • İhalenin ilanda belirtilen yerden başka bir yerde yapılması.
 • İhalede tellal bulunmaması.
 • İhalenin ilanda gösterilen başlangıç ve bitiş süreleri içerisinde gerçekleştirilmemesi.
 • Satış bedelinin muhammen bedelin %50’si ile paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını karşılaması veya rüçhanlı alacağın üzerinde olması.
 • İhaleye katılımın engellenmesi.
 • Malın gerçek değerinde satılmaması.
 • İhalenin normal şartlarda yapılmasını engelleyen davranışlar oluşması.

Bu sayılan nedenlerden herhangi birinin gerçekleşmiş olması ihalenin feshi davasının açılabilmesi için yeterlidir. 

İhalenin Feshi Davasını Kimler Açabilir?

İhalenin feshi davasını kimlerin açabileceği ihaleye konu malın taşınır veya taşınmaz olmasına göre farklılık gösterebilmektedir.

Eğer ihaleye konu mal taşınır ise bu durumda sadece; satış isteyen alacaklı kişi veya kurum, borçlu, pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler ihalenin feshi davasını açabilirler. 

İhale ile satışı yapılan mal taşınmaz ise sadece; satış isteyen alacaklı kişi veya kurum, borçlu, pey sürmek suretiyle iştirak eden kişiler ve tapu sicilindeki ilgililer feshe ilişkin dava açabilir.

İhalenin Feshi Davası Kime Karşı Açılabilir?

Her ne kadar ihalenin feshi davası olarak anılsa da aslında ihalenin feshi bir şikayet yolu olduğundan, ihalenin feshi davasında net bir şekilde davacı davalı kavramları olmayıp, ihalenin katılanları ilgililer olarak anılmaktadır.

Bu nedenle ihalenin feshini talep edenin diğer tüm ilgililere karşı davayı açması gerekmektedir. Ancak ihalenin feshi talebinde bulunanın diğer ilgililerin tamamını karşı taraf olarak gösterilmemesi, ihalenin feshi davasının reddini gerektirmez. Bu durumda icra mahkemesi, karşı taraf olarak gösterilmeyen diğer ilgilileri de mahkemeye davet ederek onlara da savunma imkanı vermektedir. 

İhalenin Feshi Davası Ne Zamana Kadar Açılabilir?

İhalenin feshi davası, ihale tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde şikayet yoluna başvurulması suretiyle açılmalıdır. Bunun istisnası ihalenin feshine sebep olacak durumun sonradan öğrenilmesi halidir. Bu durumda ihalenin feshine sebep olan durumun öğrenilmesinden itibaren 7 gün içerisinde şikayet yoluyla ihalenin feshi talep edilebilir. Ancak her halde 1 yıl içerisinde ihale feshi isteminde bulunulmalıdır. Bu her halükarda uygulanacak 1 yıllık süre içerisinde ihalenin feshi talep edilmez ise şikayet hakkı düşecektir. Ayrıca ihalenin feshi davalarında icra mahkemesinin, 20 gün içerisinde duruşmayı yapması gerekmektedir.

İhale Bedeli Ne Zamana Kadar Ödenmelidir?

İhale bedeli kural olarak hemen ödenmelidir. Ancak ilgili kanunda belirtilen durumlar gerçekleştiği takdirde, icra memuru tarafından ihale bedelinin ödenmesi için en fazla 10 günlük süre tanınabilir. 

İhale Bedelinin Yatırılmaması Halinde Ne Olacaktır?

İhalenin feshi talebiyle şikayet yoluna başvurulmuş olsa dahi satış bedeli derhal veya İİK madde 130’da belirtildiği üzere icra memuru tarafından alıcıya 10 günü geçmemek kaydıyla verilen mühlet içerisinde ödenmelidir. İhaleye ilişkin ödeme, alıcı tarafından gerçekleştirilmez ise icra müdürü tarafından İİK madde 133’e göre ihale alıcısından sonra en yüksek peyi süren ikinci kişiye teklifte bulunabilmesi ve taşınmazı 7 gün süreyle artırmaya çıkarabilmesi için süre vermesi, sürenin geçmesi sonrasında ihale kararını kaldırmış olması gerekir.

İhalenin Feshi Davası Kaç Gün İçinde Açılmaz İse İhale Kesinleşir?

İhalenin feshi talebiyle şikayet yoluna başvurmak için, ihale tarihinden itibaren 7 günlük süre bulunmaktadır. Eğer ihalenin feshi bu süre içerisinde talep edilmez ise ihale kesinleşmiş olacaktır.

İhalenin Feshi Davası Hangi Mahkemede Görülür?

İhalenin feshi davası bakımından İcra Mahkemeleri görevlidir. Ancak ortaklığın giderilmesi yoluyla taşınmazın açık artırmayla satış yapılması halinde görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olacaktır. Yetkili mahkeme ise açık arttırmayı yapan icra dairesinin bulunduğu yer İcra Hukuk Mahkemesidir.

İhalenin Feshi Davasında İhalenin Feshine Karar Verildiğinde Ne Olacaktır?

İhalenin feshi davası sonrası ihale feshine karar verilir ve bu karar kesinleşirse, alıcının satılan taşınır ve taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkı sonlanır. Bu durumda alıcıya faizi ile birlikte, ödediği satın alma bedeli geri ödenir. Ardından ihaleye konu olan taşınır ve taşınmaz değerin satışı yeniden yapılarak ilgililer arasında gerçekleşen ihale sonrası satış tamamlanır.

İhalenin Feshi Davası Reddedildiğinde Ne Olacaktır?

İhalenin feshi davasının reddine dair bir karar alınır ise haksız istemde bulunan tarafa ihale bedelinin %10 oranında adli para cezası verilmekte, satış ihalesi yapılan taşınmaz için takip nedeni konut finansmanı ise adli para cezası oranı %20’ye yükseltilmektedir. 

İhalenin Feshi Davasında Verilen Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Feshe dair verilen karar, her iki tarafa da tebliğ edilir. Taraflar tebliğden itibaren 10 gün içerisinde karara itiraz etmez ise verilen karar kesinleşmiş olacaktır.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00