Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited Şirket Nedir?

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan sermaye şirketidir. Limited şirketin esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.

Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

TTK MADDE 574- Ortakların sayısı elliyi aşamaz.

Limited şirket en az bir en çok elli ortakla kurulabilir. Ortak sayısı elliyi geçiyorsa anonim şirket olarak kurulması gerekir.

Limited şirketin ortaklardan bağımsız bir tüzel kişiliği ve malvarlığı vardır. Ortaklar şirket borçlarından dolayı 3.kişilere karşı sorumlu değillerdir. Ortaklar taahhüt edilen sermaye paylarını ödemek ve yan edimlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

TTK MADDE 580- Limited şirketin esas sermayesi en az on bin Türk lirasıdır.

Limited şirket nasıl kurulur, limited şirket kurmak için gerekli belgeler ve limited şirket kurmak için nereye başvurulur gibi sorularınıza cevap almak için yazımızı okumaya devam edin. 

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket nasıl kurulur sorusu merak edilen konulardan biridir. Limited şirket kurmak için gerekli belgeler bulunmaktadır. Limited şirket kurmak isteyenlerin bu belgeleri temin etmeleri ilk adımları olmalıdır. Limited şirket kurmak için gerekli evraklar; 

     1)  Kuruluş için gerekli bilgi ve belgeler

 • Ortakların ikametgah belgesi (2 şer nüsha. e-devletten)
 • Ortakların kimlik fotokopisi
 • 3'er Adet vesikalık resim
 • Şirket merkez adresi
 • İşyeri kira sözleşmesi
 • Kurulacak şirketin unvanı
 • Şirket sermaye tutarı (En az 10.000 TL)
 • Sermaye payları/oranları
 • Şirket temsilcisi /müdürü

     2) Şirket esas sözleşmesi hazırlanır ve tüm ortaklar tarafından imzalanır. İmzaların noterde tasdik ettirilmesi yahut direkt sicil müdürlüğü huzurunda atılması gerekir.

Şirket Sözleşmesinde Bulunması Gereken Unsurlar

 • Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer
 • Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu
 • Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları
 • Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları
 • Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli

Bu unsurlar şirket sözleşmesinde bulunması gereken zorunlu unsurlardır. Sözleşme hazırlanırken bunlar dışında ihtiyari olarak ekleme yapabilir. Bu şekilde sözleşmeye eklenen ihtiyari kayıtlar bağlayıcı hale gelecektir.

      3) Hazırlanan şirket ana sözleşmesi MERSİS sistemine girilir. MERSİS sistemine girilen şirket ana sözleşmesi ile potansiyel vergi numarası MERSİS siteminden alınmaktadır. Bu numara, şirket kurulduktan sonra şirketin geçerli vergi kimlik numarası olacaktır. 

      4) Tescil için şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline başvurulur. Başvuru, müdürlerin tümü tarafından imzalanır.

Başvuruya eklenecek limited şirket kurmak için gerekli belgeler:

 • Şirket sözleşmesinin onaylanmış bir örneği
 • Yerleşim yerleri de gösterilerek şirketi temsile yetkili kişileri ve denetçinin seçimini gösterir belge

Başvuru dilekçesinde bulunması gereken kayıtlar:

 • Bütün ortakların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları
 • Her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutar
 • İster ortak ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin adları ve soyadları veya unvanları
 • Şirketin ne suretle temsil edileceği

Bu süreçte ilgili harçlar başvuru esnasında yatırılmalıdır. Rekabet Kurumu payı da bu aşamada Ticaret Odası veznesine yatırılacaktır. Başvuru onaylandıktan sonra tescil yazısı, sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi alınmalıdır.

     5) Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalandığı tarihi izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur.

Şirket, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır ve resmen kurulmuş olur.

     6) Şirketin tescilinden sonra aşağıdaki belgelerle birlikte faaliyet alanında bulunulan vergi dairesine başvuruda bulunulur. gereken belgeler:

 • Şirket açılış bildirimi
 • Şirket İmza sirküleri
 • Kira Kontratı (veya Tapu Fotokopisi)
 • Şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi aslı
 • Şirket ortaklarının ikametgahları
 • Kimlik Asılları veya Onaylı Suretleri
 • Şirket ortaklarının noter tasdikli kimlik örnekleri

Yoklama ve Tescil; Bu işlemlerden sonra Vergi dairesi görevlileri işyerinize gelip gerçekten işyeri açıp açmadığınızı kontrol ederler ve size yoklama fişi tutarlar.

Bağ-kur İşlemleri; Şirket kuruluş tarihinde, 4/b sigortalılığı (Eski bağ-kur) otomatik başlamaktadır, ayrıca kaydolmak gerekmez.

Yazar Kasa İşlemleri; Eğer perakende iş ile iştigal edecekseniz gerekmektedir.

     7) Kurulan şirket sanayici ise Türk Ticaret ve Sanayi Odasına kaydı gerekmektedir. Kayıt için gerekli belgeler:

 • Ticaret odası başvuru formu
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Müdür imza sirküleri
 • Noter tasdikli şirket ana sözleşmesi
 • Şirket ortaklarının nüfus kayıt örnekleri
 • Şirket ortaklarının ikametgah kayıtları

     8) Belediye İşlemleri:

 • İş yeri açma ve izin ruhsatı alınmalı
 • Çevre temizlik vergisi yatırılmalı
 • İş yeri kira kontratı/tapu örneği sunulmalı
 • Ticaret odası kayıt sureti sunulmalı
 • Vergi levhası sunulmalı
 • Ticaret Sicil Gazetesi sunulmalı

Limited şirket nasıl kurulur diyorsanız limited şirket kurmak için gerekli evraklar ve belgeleri temin ederek ve yukarıda izah olunan sürecin sonunda ticari faaliyetlerinize başlayabilirsiniz. Anlattığımız üzere limited şirket kurmak için Türk Ticaret Kanununda öngörülen prosedüre uyulması ve yetkili mercilere belirli evrakların eksiksiz sunulması gerekmektedir. Birden fazla aşama ve bu aşamalar için teknik bilgi gerekmektedir. Bu yüzden kuruluş sürecinde ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat ile çalışmanız sizin için oldukça pratik olacaktır. Limited şirket nasıl kurulur, limited şirket kurmak için gerekli belgeler neler ve limited şirket kurmak için nereye başvurulur gibi soru ve hukuki talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00