Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Şube Açması

Şube Nedir? Yabancılar Türkiye’de Şirket Şubesi Nasıl Açar?

Şube; bir merkeze bağlı olduğu halde ister merkezin bulunduğu odanın ister başka odanın çalışma içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınai faaliyet ve ticari işlem yapan yerleri ve satış mağazalarını ifade etmektedir.

Yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açması yasal olarak mümkündür. Küreselleşmenin artması küresel çapta şirketlerin kurulmasını da beraberinde getirmiştir. Günümüzde bu şirketlerin şubelerinin pek çok ülkede faaliyet göstermesi kaçınılmaz olmuştur. Türkiye de kendi yasal düzenlemeleri ve yaptığı uluslararası anlaşmalarla yabancı yatırımların artmasının önünü açmıştır. Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyet göstermesi kanunla belirlenmiştir.

TTK MADDE 40- (4) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri, kendi ülkelerinin kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, yerli ticari işletmeler gibi tescil olunur. Bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atanır. Ticari işletmenin birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur.

TTK MADDE 48- (3) Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmesi şarttır.

Yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açması ve yabancıların Türkiye’de şube açması için gereken belgeler neler bakalım.

Yabancıların Türkiye’de Şube Açması için Gereken Belgeler

Yabancıların Türkiye’de şube açması için gereken belgeler vardır. Yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye’de şube açmak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na sunacağı belgeler şunlardır:

1.Dilekçe: Şirket yetkilisi tarafından imzalanmış olan dilekçede:

  • Kuruluş tarihi,
  • Uyruğu,
  • Sermayesi,
  • Türkiye’deki vekilin adı, soyadı, adresi ve uyruğu,
  • Vekilin Türkiye sınırları dâhilinde yapacağı işlerde kanun ve mevzuat hükümlerine uyacağına yönelik taahhüttü,
  • Şubenin adresi,
  • Şubenin faaliyet konusu,
  • Şubenin sermayesi,

2.Şirket yetkili organlarının şube açma kararının aslı ve tercümesi (Kuruluş bildirim formu)

3.Şirket sözleşmesinin onaylı örneği ve tercümesi

4.Merkezin yetkili organının şube açma ve şubeye Türkiye’ de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin kararı

5.Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin şube unvanı altında noter onaylı imza beyannamesi

6.Türkiye’deki vekilin vekâletnamesi (ihtiyaç duyulacak diğer hususların yanında, özellikle aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde asıl ve tercüme ikişer nüsha olarak)

a)Şirket ana sözleşmesinde gösterilmiş olan işlemleri yerine getirme,
b) Şirketi temsil etme,
c) Şirket adına yapılacak işlerden doğacak davalarda şirketi davacı, davalı ve üçüncü şahıs sıfatı ile tüm mahkemelerde temsil etme,
d) Türkiye’den geçici olarak ayrılması durumunda, sahip olduğu yetkilerle vekil tayin etme,
e) Merkez şubeye bağlı olarak açılacak tali şubelere vekil tayin etme konularında yetkili bulunduğunun belirtilmesi.

7.Şirket merkezinin bulunduğu ülke hukukuna göre şube açacak olan şirket için aranan şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibraz edilmesi gereken belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı ve noter onaylı Türkçe çevirisi

8.Kaynak ülkede şubenin tescili için ibrazı gerekli tüm belgeler 

9.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin

10.Oda kayıt beyannamesi

Türkiye’de kazanç sağlayan şubeler vergi mükellefi olur. Türkiye’nin yabancı yatırımcıların ve şirketlerin ağır bir şekilde vergilendirilmesini ve çifte vergilendirmeyi engellemek amacıyla birçok ülke ile anlaşması vardır. Şubenin vergi yükümlülüğü, menşe ülkesinde ödediği vergilere ve yaptığı ticari faaliyetine bağlı olarak değişecektir. Yabancıların Türkiye’de şube açması için gereken belgeler ve evraklar ile başvurularını yapmaları gerekir.

Yabancıların Türkiye’de Şube Açması İçin Hukuki Bir Süreç Var mı?

Yukarıda yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açması ya da yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyet göstermesi için izleyeceği hukuki prosedürden kısaca bahsettik. Ancak belirtmemiz gerekir ki her somut olayda ilgili şirketin şube açabilmesi için birtakım değişiklikler ve pürüzler çıkabilecektir. Uzun vadede hukuki problemlerin ortaya çıkmaması için başlangıçta hukuki işlemlerini kanuna uygun yapılması gerekir. Bu nedenle şubenin kuruluş sürecinde uzman bir avukat yardımı almak çok önemlidir. Yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açması nasıl olmalıdır, yabancıların Türkiye’de şube açması için gereken belgeler neler, hukuki talep ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00