Türk Vatandaşlığı Kazanımı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Yapmak İsteyenlerin Bilmesi Gerekenler

Türkiye, birçok yabancının vatandaşlık alma konusunda başvuru yaptığı ülkelerden biridir. Türk vatandaşlığı almak isteyen kişiler, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı alma şartlarını yerine getirmek zorundadır. 

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilmektedir. Peki, Türk vatandaşlığı için başvuru şartları nelerdir?

1-Türk Vatandaşlığı Alma Şartları Nelerdir?

Türk vatandaşlığı almak isteyen kişilerin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesi uyarınca;

 • Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olma,
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olma,
 • Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye'de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye'ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye'de tamamlama,
 • Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmama,
 • Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmama,
 • Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilme,
 • Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olma,
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartlarına haiz olması gerekmektedir.

2-İstisnai vatandaşlık Nedir, Şartları Nelerdir?

Türk vatandaşlığı kazanmak için 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesinde istisnai vatandaşlık konusu şu şekilde belirtilmiştir: “Ulus güvenliği ve kamu düzeni yönlerinden engel teşkil edecek bir durumları bulunmamak kaydıyla Cumhurbaşkanı kararıyla aşağıda detayları belirtilen yabancı uyruklular, Türk vatandaşlığı kazanabilirler.”

 • Türkiye'ye sanayi tesisi getiren veyahut bilimsel, sosyal, teknolojik, ekonomik, sportif, sanatsal, kültürel alanlarda olağanüstü hizmetlerde bulunan ya da bulunacağı düşünülen ve hakkında ilgili bakanlıklarca gerekçeli teklifte bulunulan kişiler. (Ek olarak Türkiye’de çalışmayan, fakat Cumhurbaşkanı tarafınca belirlenecek kapsamlarda ve tutarlarda yatırım yapacak olanlar ile bu kişilerin eşi ile reşit olmamış çocukları da bu kapsamdadır. Yazımızın devamında, Türkiye'de yatırım ile Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması bölümünde bu yatırım türlerini ve koşulları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
 • (Ek: 28 Temmuz 2016 - 6735 / 27 madde) 4 Nisan 2013 tarih, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 31. maddesinin 1. fıkrasının J bendi uyarınca oturma izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancı uyruklular ve bunların yabancı uyruklu eşi, kendisinin ve eşinin on sekiz yaşın altındaki (ergin olmayan) veyahut on sekiz yaşın üzerinde ancak kendisine bağımlı yabancı uyruklu çocuğu.
 • Türk vatandaşlığına alınması zaruri olarak görülen kişiler. (Siyasi ve Diplomatik Koruma vb. gibi durumlar)
 • Göçmen statüsünde kabul edilen kişiler.

3-Türk Vatandaşlığı Almaya Hak Kazanmak İçin Hangi Yatırımlar Yapılabilir?

Türk vatandaşlığı başvurusu yapmak için gerekli olan şartlara uyum sağlayan yabancıların yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı alabilmek için aşağıda belirtilen yatırımlardan en az birini yapması gerekmektedir.

 • 250 bin Amerikan Doları ve üzerinde bir miktarda taşınmaz satın alıp bu taşınmaz için tapu kaydından 3 yıl satılmayacağına dair şerh koydurmak. 250 bin Amerikan doları karşılığında başka döviz veya TL geçerli olacaktır. 250 bin Amerikan Doları asgari miktardır. (Önceki düzenlemede bu miktar 1 milyon Amerikan Doları idi ancak 250 Bin Dolara indirilmiş durumdadır.)
 • 500 bin Amerikan Doları veya üzerinde bir sermaye yatırımının yapılmış olması. Mutlaka dolar olmak zorunda değildir. 500 bin Dolar karşılığında döviz veya TL geçerli sayılır. 500 bin Dolar en az miktardır. (Önceki düzenlemede bu miktar 2 milyon Amerikan Doları idi)
 • En az 250 bin Dolar tutarında kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yapı için taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapılması da aynı imkanı yabancıya verecektir. Burada da yapının veya sözleşmenin devrinin 3 sene boyunca yapılamayacağı noterde yapılan satış vaadi sözleşmesine eklenir.  (Önceki düzenlemede bu miktar 1 milyon Amerikan Doları idi)
 • Türkiye’de en az 50 kişilik istihdam alanı oluşturan kişi yatırım yoluyla vatandaşlık imkanını elde etmiş olur.  (Önceki düzenlemede bu sayı 50 değil 100 idi)
 • 500 bin Amerikan Doları yahut bunun karşılığı kadar döviz veya TL miktarını Türk bankalarına en az 3 yıl çekmemek şartıyla yatıran kişi de aynı imkana sahiptir.  (Önceki düzenlemede bu miktar 3 milyon Amerikan Doları idi)
 • Devlet borçlanma araçlarını en az 3 yıl tutmak şartı ile en az 500 bin Amerikan Doları yahut üstü bir miktarda satın alan kişi de yatırım yoluyla Türk vatandaşlığını kazanır. Burada da 500 bin Amerikan Dolarını karşılayan döviz yahut TL miktarı geçerli kabul edilir. (Önceki düzenlemede bu miktar 3 milyon Amerikan Doları idi)
 • En az 500 bin Amerikan Doları yahut karşılığı döviz veya TL kadar “gayrimenkul yatırım fonu katılma payı” veya “girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı” satın alan ve bunları en az 3 sene elinde tutacağını taahhüt eden kişi de gene bu kapsamda vatandaşlık hakkı elde eder.

Söz konusu şartlardan birini sağlayan yabancılar, Türk vatandaşlığı için başvuru yapabilmektedir.

4-Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Türk vatandaşlığı kazanmak için gerekli olan şartlara uyum sağlayan yabancıların yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusu yapmak için aşağıda belirtilen belgeleri hazırlamış olması gerekmektedir.

 • Başvuru Formu (VAT-4)
 • Geçerli pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • İki (2) adet renkli pasaport tipi fotoğraf
 • Yabancı yatırımcının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış nüfus kayıt örneği ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Yabancı yatırımcının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış doğum belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi ile sunulacaktır.]
 • Yabancı yatırımcının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış yabancının bekar, evli, boşanmış veya dul olduğunu açıkça gösterir medeni hal belgesive noter onaylı Türkçe tercümesi. İşbu belgeye ek olarak:
 • Yabancı yatırımcı evli ise, yabancının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış Evlenme Belgesi ve eş ile çocuklarını belirten nüfus kayıt belgesi örneği ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Yabancı yatırımcı boşanmış ise, yabancının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış Boşanma Belgesi/ Kararı ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Yabancı yatırımcı dul ise, yabancının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış Eşinin Ölüm Belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Başvuranın velayetinde bulunan 18 yaşından küçük çocuğun da Türk vatandaşlığı kazanması isteniyorsa diğer ebeveynin bulunduğu yetkili makamdan alınmış apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylı diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Hizmet bedelinin maliye veznesine ödendiğini gösteren dekont 

5- Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nereye Yapılır?

İlk olarak; Türk vatandaşlığı başvurusu yapmak için belirlenen yatırımların yapılması süreci için kısa süreli ikamet izni alınmalıdır. Kısa süreli ikamet izni alabilmek için gerekli olan belgelerle birlikte İl Göç İdaresi’ne başvuru yapılmalıdır. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusu yapmak için gerekli olan şartlar da sağlanarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır.

6- Kısa Süreli İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler Nedir?

Türk vatandaşlığı başvuru sürecinde alınması gerekli olan kısa süreli ikamet izni için gerekli olan bazı belgeler bulunmaktadır. 

 • İkamet iznini ihtiva eden başvuru formu
 • İstenilen ikamet izin süresini 60 gün aşacak şekilde bir süreye sahip pasaportun aslı ve ilgili sayfaların fotokopisi
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş biometrik en az 4 adet fotoğraf
 • Talep edilen ikamet süresini kapsayacak şekilde geçerli bir sağlık sigortası poliçesi
 • Başvuru harcı ile gerekli kıymetli kağıtlar ile ilgili ödemelerin dekontu
 • Satın alınmış olan taşınmazın tapu kayıt belgesi yeterli olmaktadır.

7- Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunun İdare Kararına İtiraz Edilir mi?

Türk vatandaşlığı alma süreci içerisinde bakanlık veya farklı bir kamu kurumunun kararı yahut hukuki işleminin hukuka aykırı olduğu düşünüldüğü takdirde, iptal davası açmak mümkündür. Söz konusu davalar, idare mahkemelerinde görülmektedir.

Türk Vatandaşlığı Kazanmak İçin Tüm Hukuki Süreçlerin Doğru Bir Şekilde Yönetilmesi Gerekir

Türk vatandaşlığı alma hakkına sahip olmak isteyen yabancıların ilk olarak başvuru için gerekli şartlara haiz olması beklenmektedir. Şartları sağladıkları durumlarda, yatırım araçlarından birini tercih ederek yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı alma hakkını kazanmaları gerekmektedir. 

Türk vatandaşı başvurusu için gerekli olan belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, sürecin tamamının hukuki usullere uygun olarak yürütülmesi için deneyimli bir avukattan yardım alınması faydalı olabilmektedir. 

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00