Yabancıların Türkiye'de Şirket Kurması

Yabancı Uyruklu Biri Türkiye'de Nasıl Şirket Kurabilir? Yabancıların Türkiye'de İşyeri Açma Şartları

Yabancıların Türkiye'de şirket kurması için ülkemiz hukukunda çeşitli düzenlemeler vardır. Nitekim 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu, doğrudan doğruya yabancıların Türkiye'de şirket kurması konusuna yöneliktir. Kanunda yatırım serbestisi ve eşit muamele ile birlikte yabancı yatırımcının özendirilmesi esasının benimsendiğini de ifade etmek gerekir.

Buna paralel olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 4875 sayılı yasasında da yabancıların Türkiye'de şirket açması eşitlik ilkesiyle bağlantılı görülmüştür. Dolayısıyla yabancıların gerek şahıs gerekse sermaye şirketleri kapsamında ülkemizde her tür şirketi açabilmeleri mümkündür.

Yazımızda yabancıların Türkiye'de şirket kurması için gerekli belgeler hakkında bilgi vererek farklı şirket türlerinin kurulmasında neler yapılması gerektiğine değineceğiz. Yabancıların Türkiye'de şirket kurmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yabancıların Türkiye'de Şirket Kurması İçin Gerekli Belgeler

Yabancıların Türkiye'de şirket kurmaları için tıpkı Türk vatandaşları gibi uymaları gereken çeşitli yönergeler vardır. Bunun için öncelikle şirketle ilgili belgelerin düzenlenmesi gerekmektedir. Yabancıların Türkiye'de şirket kurması için ilk olarak şirket tutanağı ve ana sözleşmesi çevrimiçi bir şekilde Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ne (MERSİS) gönderilmelidir.

Ardından yabancılar Türkiye'de nasıl şirket kurabilir dediğimizde izlenmesi gereken adımlar şunlardır;

1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne İlk Başvuru İçin Gerekli Belgeler

MERSİS üzerinden işlem yaptıktan sonra şirket kurucularının ya da vekillerinin Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Yabancıların Türkiye'de şirket kurması için gerekli evraklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Şirket kurucularının tümü tarafından noter huzurunda imzalanmış şirket sözleşmesi ve dört nüshası,
 • Gerçek kişilerin pasaportlarından ikişer nüsha,
 • Ortakların tüzel kişi olması halinde kendi ülkesindeki ilgili makamdan alınmış bir faaliyet belgesi,
 • Tüzel kişi hissedarlarının onayını göstermek için yetkili mercilerin kararları,
 • Tüzel kişi şirketin yönetim kurulunda yer alacaksa tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişinin kim olduğunun belirtildiği bir evrak,
 • Süreç vekiller üzerinden takip ediliyorsa Ticaret Sicil Müdürlüğü huzurunda alınmış noter tasdikli vekaletname nüshası,
 • Şirket müdürlerinin tek nüsha noter tasdikli nüfus cüzdanı,
 • Noter tasdikli iki nüsha imza beyannamesi yabancıların Türkiye’de şirket kurması için gerekli belgeler arasındadır.

2. Vergi Dairesine Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Ticaret Sicil Müdürlüğüne sunulan belgelerin ardından şirket, Türk vatandaşı olmayan hissedar ve yönetim kurulu üyeleri için vergi numarası almalıdır. Bunun için de vergi dairesine aşağıdaki evraklarla birlikte başvuru yapmak gereklidir:

 • Ana sözleşme,
 • Tescil talep dilekçesi,
 • Kira sözleşmesinin nüshası,
 • Süreci vekaleten yürüten birisinin olması durumunda vergi dairesi işlemleri için özel olarak düzenlenmiş vekaletname.

3. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Tescil Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Vergi dairesinden Türk vatandaşı olmayan hissedar ve yöneticiler için vergi numarasının alınmasının ardından Rekabet Kurumuna sermayenin %0.04'üne karşılık gelen bir ücret Ticaret Sicil Müdürlüğü aracılığıyla ödenmelidir. Buna ek olarak kuruluş sermayesinin dörtte biri de bir bankaya yatırılarak belgelenmelidir. Sermayenin kalan bölümü de iki yıl içinde tamamlanmak zorundadır. Tüm bu aşamalardan sonra yabancıların Türkiye'de şirket kurması için Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil başvurusu yapması gerekmektedir. Yabancıların Türkiye'de şirket kurması için gerekli belgeler:

 • Tescil talebinin aktarıldığı dilekçe,
 • Kuruluş bildirimi formunun dört nüshası,
 • Şirket kurucularının tümü tarafından noter huzurunda imzalanmış şirket sözleşmesi ve dört nüshası,
 • Rekabet Kurumuna yapılan ödemeyi gösteren dekont,
 • Kuruluş beyannamesi,
 • Her bir yönetim kurulu üyesinin görevi kabul ettiğini gösteren yazılı beyanı,
 • Ticaret Odası tescil formu,
 • Asgari sermaye mevduatının yatırıldığını gösteren banka dekontu,
 • Ayni sermaye hakkında bilirkişi raporu ve ilgili dairelere yapılan şerhleri gösteren belge,
 • Kurucular ve diğer kişilerin şirket kuruluşuna dair yaptıkları yazılı anlaşmalar.

Yabancıların Türkiye'de Şirket Kurması İçin Gerekli Son İşlemler

Yukarıda saydığımız belgelerin Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Vergi Dairesine tesliminden sonra başvuru işlemleri tamamlanmaktadır. Ancak sürecin bununla sona erdiğini söylemek doğru değildir. Yabancıların Türkiye'de şirket kurmaları için bunun akabinde gerçekleştirmeleri gereken işlemler şu şekilde sıralanabilir:

1. Yasal Defterlerin Tasdiki

Ülkemizde hizmet veren ticaret şirketleri bazı defterleri tutmak zorundadır. Bu defterlerin kuruluş sırasındaki tasdiki Ticaret Sicil Müdürlüğü yapmaktadır:

 • Yevmiye Defteri,
 • Defter-i Kebir,
 • Muhasebe Envanteri,
 • Hisse Defteri,
 • Yönetim Toplantısı Tutanak Defteri,
 • Genel Kurul Toplantı Tutanak Defteri.

2. Şirket Kuruluş Bildirisinin Takibi

Ticaret Sicil Müdürlüğü tescil başvurusunun ardından şirketin kuruluşunu Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesine bildirmektedir. Bunun akabinde tayin edilen bir vergi memuru şirket merkezini ziyaret ederek tespit tutanağı düzenler. Tespit tutanağında aynı zamanda şirketten iki yetkilinin imzası olmalıdır.

3. İmza Sirküleri Düzenlenmesi

Yabancıların Türkiye'de şirket kurması için son aşamalardan biri Ticaret Sicil Müdürlüğü yetkilileri huzurunda imza sirkülerinin düzenlenmesidir. İmza sirküleri; imza atma yetkisine sahip şirket temsilcilerini gösteren belgedir.

4. E-TUYS Sistemine Gerekli Dökümanların Aktarılması

E-TUYS, yabancı yatırımcıların faaliyetleri hakkında bilgi toplamak için oluşturulmuş bir veri tabanıdır. Şirket kuruluşunun son aşamasında şirket yetkilileri bu veri tabanına doğrudan yabacı yatırımlar için faaliyet, sermaye ve hisse devri bilgi formlarını yüklemelidir.

Yazımızda yabancıların Türkiye'de şirket kurması için gereken belgeler ve yapmaları gereken işlemlerden bahsettik. Yabancıların Türkiye'de şirket kurmaları hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilir, bu zorlu ve karmaşık süreçte güvenilir bir hukuk bürosunun vekaletinden yararlanabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00